Lista documentelor de interes public

Lista documentelor de interes public poate fi consultată mai jos

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului;
 3. Statutul localităţii;
 4. Hotărârile de validare sau invalidare a mandatelor de consilieri;
 5. Hotărârile de alegere din rândurile consilierilor a viceprimarului;
 6. Componenţa Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti;
 7. Componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;
 8. Rapoartele anuale întocmite de aleşii locali;
 9. Declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu;
 10. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei oraşului Băile Olăneşti, programul de audienţe;
 11. Denumirea compartimentelor, serviciilor, activitatilor, adresa, numere de telefon, fax;
 12. Programul de functionare a primariei, activitatilo si serviciilor din subordinea consiliului local;
 13. Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a oraşului Băile Olăneşti;
 14. Hotărârile de aprobare a bugetului local, împrumuturilor, virărilor de credite, a modului de utilizare a rezervei bugetare, de aprobare a contului de încheiere a exerciţiului bugetar, de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale, bilanţul contabil;
 15. Hotărârile de aprobare a organigramei, statului de funcţii, numărului de personal şi regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, de numire şi eliberare din funcţie a conducătorilor serviciilor publice de interes local, precum şi a celor ai instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local;
 16. Hotărârile de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Băile Olăneşti, privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului, precum şi a serviciilor publice de interes local; documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al oraşului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, planuri de amplasare;
 17.  Hotărârile privind înfiinţarea de instituţii publice, societăţi comerciale şi/sau servicii publice de interes local;
 18. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism al oraşului, hotărârile privind stabilirea mijloacelor materiale şi financiare necesare realizării acestora (planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii, listele cu certificatele de urbanism si autorizaţiile de construcţie eliberate, certificatele de nomenclatură stradală, avizele de schimbare de destinaţie);
 19. Hotărârile privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
 20. Hotărârile privind construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
 21. Hotărârile şi documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi cele privind asigurarea condiţiilor necesare realizării acestora;
 22. Hotărârile privind asigurarea condiţiilor materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă de sub autoritatea sa;
 23. Hotărârile privind organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
 24. Hotărârile privind protecţia şi refacerea mediului înconjurător, protecţia, conservarea,  restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură a parcurilor şi rezervaţiilor naturale;
 25. Hotărârile privind realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, cele privind protecţia drepturilor copilului;
 26. Criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi hotărârile pentru aprobarea lor;
 27. Hotărârile privind organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi cele prin care se asigură buna funcţionare a acestora;
 28. Hotărârile privind atribuirea sau schimbarea de denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local;
 29. Hotărârile privind conferirea persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite, a titlului de cetăţean de onoare al oraşului Băile Olăneşti;
 30. Hotărârile privind cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice din ţară;
 31. Hotărârile privind sprijinul acordat cultelor religioase;
 32. Hotărârile privind asigurarea libertăţii comerţului şi încurajării liberei iniţiative;
 33. Instrucţiuni, norme, regulamente şi circulare primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
 34. Informare privind starea economică şi socială a oraşului precum şi informarea asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 35. Dispoziţii cu privire la prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor;
 36. Dispoziţii privind asigurarea ordinii publice, cele referitoare la desfăşurarea adunărilor publice;
 37. Dispoziţii privind controlul igienei şi salubrităţii localurilor publice;
 38. Dispoziţii privind asigurarea întreţinerii şi reabilitării drumurilor publice, proprietatea oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
 39. Avize, acorduri, autorizaţii date în competenţa primarului;
 40. Raportul anual privind inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al oraşului;
 41. Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul oraşului Băile Olăneşti, precum şi a terenurilor cu destinaţie forestieră, aflate pe raza oraşului Băile Olăneşti;
 42. Lista certificatelor de producător eliberate;
 43. Lista asociaţiilor de proprietari din oraş şi a administratorilor acestora;
 44. Lista persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent pe raza orasului Baile Olanesti, autorizate conform legii;
 45. Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor;
 46. Propuneri de interes public primite de la cetăţeni;
 47. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 48. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu ONG-uri;
 49. Ordinea de repartizare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă şi a celor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
 50. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Baile Olanesti, compartiment stare civilă;
 51. Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii;
 52. Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
 53. Lista contribuabililor, cu excepţia microîntreprinderilor, astfel cum au fost definite prin OG nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, care înregistrează obligaţii restante la bugetul local reprezentând impozite, taxe, totalul obligaţiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenţi în care s-au înregistrat obligaţii restante, cuantumul obligaţiilor restante, precum şi modalitatea de colectare a acestora aplicată de organul competent al autorităţii publice locale;
 54. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 55. Alte documente şi informaţii care nu se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.
Sari la conținut