Informatii generale Direcția Asistență Socială

DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Are rolul de a identifica şi soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

Obiectul compartimentului îl constituie acordarea de servicii sociale menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

Serviciile constau în:

 1. a) activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;
 2. b) activităţi de informare cu privire la drepturi şi obligaţii specifice;
 3. c) măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;
 4. d) măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;

e)măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate;

 1. f) activităţi şi servicii de consiliere;
 2. g) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Directia de asistenţă socială are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi:

 1. a) reprezintă serviciul public în relaţiile cu Primăria orasului Baile Olanesti, Consiliul Local, alte persoane fizice sau juridice;
 2. b) răspunde de buna funcţionare a serviciului public, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materie;
 3. c) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în hotărârile adoptate de consiliul local şi dispoziţiile emise de primar în domeniul asistenţei sociale;
 4. d) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

De asemenea, Directia de Asistenţă Socială asigură acordarea următoarelor prestaţii sociale:

– alocaţii familiale

– alocaţii de stat pentru copii

– alocaţii pentru susţinerea familiei

– indemnizaţia pentru creșterea copilului

– venitul minim garantat

– Programul naţional “Fiecare copil în gradiniţă!” – Tichete sociale pentru gradiniţă

 

ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

Documentaţia necesară:

Certificat de naştere nou-născut – 1 copie xerox şi original

Carte de identitate mama – 1 copie xerox şi original;

Carte de identitate tata – 1 copie xerox și original;

Livret de familie – 1 copie xerox și original

Extras de cont cu codul IBAN- solicitantul trebuie sa fie titularul contului.

Directia de Asistenţă Socială primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept. Întocmeşte şi înaintează la AJPIS Vȃlcea borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat. Ţine evidenţa cererilor de acordare a alocaţiilor de nou născuţi.

 

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

Documentaţia necesară:

Certificat de naştere nou-născut – 1 copie xerox şi original

Carte de identitate mama – 1 copie xerox şi original;

Carte de identitate tata – 1 copie xerox și original;

Livret de familie – 1 copie xerox și original;

Certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru copil – dacă este cazul (original și copie)

Adeverinţa eliberată de angajator sau altă autoritate competentă din care să rezulte ultima zi de concediu de maternitate (original și copie) a solicitantului, precum și faptul că timp de 12 luni anterior nașterii a realizat venituri supuse impozitului pe venit;

Adeverinţe/dovadă de venit – salariu net, șomaj, pensie, indemnizaţii cu caracter permanent etc., pentru 12 luni anterioare nașterii copilului;

Extras de cont cu codul IBAN- solicitantul trebuie sa fie titularul contului.

Reglementare:

Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată;

Hotărârea nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata alocaţiei de stat pentru copii;

O.U.G. nr.111/ 2010 privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor.

1.Anexa 1 – Model Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii

2.Anexa 3 – Model Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creștere a copilului / stimulentului de inserţie

3.Anexa 2 – Model Adeverinţă salariat privind indeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei de creștere a copilului și a stagiului de cotizare

4.Model Adeverinţă stagiu de cotizare pentru acordarea stimulentului de inserţie

 

TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINIȚA

Primăria orasului Baile Olanesti, reamintește părinților care au copii înscriși la grădiniță și au un venit lunar mai mic de 284 de lei pe membru de familie că pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniţă în valoare de 50 de lei pe lună,cu condiția frecventării zilnice a grădiniței de către copii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, copiii pot beneficia de stimulente educaționale, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, având valoarea nominală lunară de 50 lei, în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 1. Copilul este înscris într-o unitate de învăţămȃnt preșcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Venitul lunar pe membru de familie să fie de pȃnă la 284 lei.

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI

-Cerere- declarație pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2015, aprobate prin H.G. nr. 15/2016, cu modificările și completările ulterioare; (model distribuit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei orasului Baile Olanesti);

-Acte doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor și situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal:

 • Acte de identitate
 • Livret de familie, iar în cazul în care acesta nu este eliberat sau nu cuprinde situatia completa a familiei, se prezintă în copie următoarele documente:
 1. a) Certificate naștere copii
 2. b) Certificat căsătorie
 3. c) Hotărȃrea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii
 4. d) Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 5. e) Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 6. f) Hotărăre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/ă dispărut/dispărută, decăzut/decăzută din drepturile părintești;
 7. g) Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 8. h) Hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt;
 9. i) După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

-Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei (documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor);

-Dovada înscrierii/frecventării activităților organizate de grădiniță

În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă.

Stimulentul educaţional se acordă sub formă de tichete sociale, începȃnd cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate, pe baza cererii și declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de documente privind componenţa familiei, veniturile familiei și dovada înscrierii/frecventării grădiniţei.

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional, respectiv de prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna pentru care se acordă stimulentul educațional, cu excepţia absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

 1. a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
 2. b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

Pentru asigurarea legalităţii acordării tichetului social, titularul acestuia are obligaţia de a anunţa orice modificare în componenţa familiei sau a veniturilor acesteia în termen de maxim 15 zile de la producerea acesteia.

Formularul de cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță), poate fi ridicat de la sediul Primăriei orasului Baile Olanesti, Directia de asistenţă socială.

 

PROTECŢIA COPILULUI

Monitorizează și analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurȃnd centralizarea și sintetizarea datelor și informaţiilor relevante.

Identifică și evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii și/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare.

Asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor și obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local.

Urmărește evoluţia dezvoltării copilului și modul în care părinţii acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială și a fost reintegrat în familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minum 3 luni.

Colaborează cu DGASPC în domeniul protecţiei copilului și transmite acesteia toate datele și informaţiile solicitate din acest domeniu.

Colaborează cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.

 

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Primeşte cererile şi declaraţiilor pe propria răspundere depuse de familiile/familiile monoparentale care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani.

Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

Propune pe bază de referat Primarului acordarea/neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

Efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

Propune pe bază de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

Întocmeşte şi transmite până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă la AJPIS Vȃlcea: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale, aprobate prin dispoziţia primarului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 105/2003 împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.

Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare / respingere / modificare / încetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

Reglementare :

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările ulterioare;

Hotararea de Guvern nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările ulterioare;

HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Anexa 4 – bunuri ce duc la excluderea accordarii alocatiei pentru sustinerea familiei

Asigură acordarea/încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (vezi anexa 1 cerere tip)

 

VENIT MINIM GARANTAT, AJUTOARE DE URGENŢĂ ŞI ALTE AJUTOARE

Înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.

Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal.

Propune pe bază de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, după caz, a ajutorului social.

Urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.

Modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează plata ajutorului social, conform legislaţiei în domeniu.

Efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social.

Asigură acordarea / încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

 

PROTECTIE SPECIALA

Verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Verifică periodic, la domiciliul asistatului, activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav. Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap a persoanelor asistate.

Întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în vederea reexpertizării şi încadrării într-un grad de handicap.

Verifică prin anchetă socială îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal şi propune după caz, acordarea sau neacordarea indemnizaţiei.

Întocmeşte anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicită internarea într-o unitate de asistenţă socială.

 

ASISTENŢĂ PERSOANE VÂRSTNICE

Identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie.

Consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene.

Stabileşte măsuri și acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză.

 

Acte doveditoare pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție

 1. Copie contract de muncă;
 2. Act adițional de prelungire numai dacă contractul de muncă este pe perioadă determinată;
 3. Decizie de suspendare activitate (pentru persoanele care solicită indemnizație creștere copil);
 4. Adeverință de angajat activ (pentru persoanele care solicită stimulent);
 5. Adeverință de la angajator cu venitul net realizat pe 12 luni în ultimele 24 de luni de la data nașterii copilului;
 6. Adeverință privind stagiul de cotizare eliberată de Casa de Pensii aflată pe raza judetului în care are sediul angajatorul;
 7. Copii după actele de identitate (Carte de identitate mama, Carte de identitate tata, Certificat de nastere copil);
 8. Anchetă socială dacă părinții nu sunt căsătoriți;
 9. Declarația celuilalt părinte completată cu datele personale și obligatoriu completat punctul „D”;
 10. Cererea trebuie datată și semnată de către solicitant precum și certificată de Primar.

Cine poate solicita beneficii de asistență socială

 1. Familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani;
 2. Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, străini şi apatrizi;
 3. Persoanele care au în întreţinere un copil nou născut;
 4. Familiile care au copii în vârstă de până la 18 ani, copii născuţi în străinătate sau ai căror părinţi lucrează în străinătate;
 5. Copiii încadraţi în grad de handicap.

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cineva ca să poată apela aceste beneficii

 1. Familia trebuie să locuiască împreună, pe raza orașului Baile Govora, venitul net mediu lunar pe membru de familie să se situeze sub 530 lei, copiii de vârstă şcolară să frecventeze fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, familia nu are în proprietate/ folosinţă nici unul din bunurile cuprinse în lista bunurilor ce duc la excluderea acestui beneficiu de asistenţă socială.
 2. Veniturile nete ale familiei  să fie mai mici decât  nivelul lunar al venitului minim garantat raportat la indicatorul social de referinţă, acesta acordându-se ca diferenţă între aceste venituri. Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos, nu beneficiază de ajutor social.

Care sunt paşii care trebuie urmaţi pentru obținerea beneficiilor?

 1. Depunerea cererii pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială.
 2. Cererea se înregistrează în registrul special.
 3. Informarea beneficiarului asupra obligaţiilor ce îi revin pentru menţinerea dreptului acordat.
 4. Efectuarea anchetei sociale în termenul prevăzut de lege.
 5. Comunicarea dispoziţiei de acordare a dreptului sau respingere a cererii către solicitant.
 6. Solicitările se depun direct de către beneficiar. În cazul familiei monoparentale care are copii în întreţinere, ce nu au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au capacitate deplină de exerciţiu solicitarea se face de către reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.

Unde se depune solicitarea/actele

Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Orasului Baile Olanesti.

Unde se pot solicita mai multe informaţii

Compartimentul de Asistenţă Socială – Inspector Popescu Andreea Maria
Adresa: Sediul Primăriei, str. 1 Decembrie, nr. 1, Baile Olanesti
Telefon: 0250 775 012  /  Fax: 0250 775 099

Notă: Toate documentele,  formularele, cererile tip  de care are nevoie solicitantul pot fi ridicate de la Compartimentul de Asistenţă Socială sau descărcate din secțiunea ”Formulare utile Directia de Asistenta Sociala”.

Sari la conținut