Hotărâri ale Consiliului Local

HCL 1 din 16.06.2012 privitor la constituire comisie validare a consiliului local 
HCL 2 din 16.06.2012 privitor la validare consilieri 
HCL 3 din 16.06.2012 privitor la constituire consiliu 
HCL 4 din 16.06.2012 privitor la alegere presedinte de sedinta 
HCL 5 din 16.06.2012 privitor la alegerea viceprimarului 
HCL 6 din 16.06.2012 privitor la comisii de specialitate 
HCL 7 din 16.06.2012 privitor la adoptare program actiuni 
HCL 8 din 12.07.2012 privitor la aprobare ROF Aparat specialitate Primar 
HCL 9 din 12.07.2012 privitor la aprobare ROF Consiliu Local 
HCL 10 din 12.07.2012 privitor la aprobare modificare HCL 30/28.05.2012 
HCL 11 din 12.07.2012 privitor la aprobare plata cotizatie ADI Apa Valcea 
HCL 12 din 13.08.2012 privitor la aprobare rectificare de buget 
HCL 13 din 13.08.2012 privitor la stabilire taxă pentru funcţionare sală de fitness 
HCL 14 din 13.08.2012 privitor la aprobare infiinţare Asociatie Sportivă Băile Olăneşti 
HCL 15 din 12.09.2012 privitor la alegere presedinte de sedinţă pt. lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2012 
HCL 16 din 12.09.2012 privitor la aprobare rectificare de buget trim. III si IV 2012 
HCL 17 din 24.09.2012 privitor la stabilirea unor functii publice pt posturi de natura contractuala 
HCL 18 din 24.09.2012 privitor la aprobare plan de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 
HCL 19 din 24.09.2012 privitor la reorganizare comisie ordine publica 
HCL 20 din 24.09.2012 privitor la reorganizare structuri urbanism 
HCL 21 din 24.09.2012 privitor la aprobarea incheierii unui contract de prestări servicii transport pentru deplasarea elevilor de pe raza Oraşului Băile Olăneşti 
HCL 22 din 19.10.2012 privitor la aprobare modificare organigrama si stat de functii 
Anexa nr. 1 la HCL 22 din 19.10.2012 privitor la aprobare modificare organigrama si stat de functii 
Anexa nr. 2 la HCL 22 din 19.10.2012 privitor la aprobare modificare organigrama si stat de functii 
HCL 23 din 19.10.2012 privitor la stabilirea si aprobarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013 
HCL 24 din 19.10.2012 privitor la rectificarea bugetului pe anul 2012 
HCL 25 din 19.10.2012 privitor la aprobarea Regulamentului privind functionarea restaurantelor si a altor activitati si servicii de alimentatie publica pe raza Orasului Baile Olanesti 
HCL 26 din 16.11.2012 privitor la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale 
HCL 27 din 16.11.2012 privitor la aprobare plata contravaloare transport pentru personalul didactic 
HCL 28 din 16.11.2012 privitor la rectificarea bugetului pe anul 2012 
HCL 29 din 16.11.2012 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al domnului Enache Constantin 
HCL 30 din 16.11.2012 privitor la aprobarea participarii in calitate de leader in cadrul proiectului ”Eficientizarea actului administrativ si furnizarea de servicii publice on-line in orasul Baile Olanesti si localităţile partenere” 
HCL 31 din 17.12.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta 
HCL 32 din 17.12.2012 privind validare mandat consilier local Vasile Daniela 
HCL 33 din 17.12.2012 privind aprobarea transmiterii fără plată a autoturismului Dacia Logan către Parohia Oraşului Băile Olăneşti 
HCL 34 din 17.12.2012 privind aprobarea pretului la apt potabilt si a tarifului la serviciile de canalizare, mandatarea reprezentantului orasului Baile Olanesti in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunicare APA Valcea, pentru aprobarea trecerii la tarif unic, aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator, madatarea asociatiei pentru a incheia Actul aditional la Contractul de delegare 
HCL 35 din 17.12.2012 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Baile Olanesti la data de 31.03.2012, 30.06.2012 si 30.09.2012 
HCL 36 din 17.12.2012 privind rectificarea bugetului pe anul 2012 
HCL 37 din 17.12.2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi: Faţa Dealului şi Cumpăna, Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Valcea” 
HCL 38 din 17.12.2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi Valcele” 
HCL 39 din 17.12.2012 prin care se ia act de demisia domnului Baicu Gheorghe, consilier local al Aliantei Electorale PSD – PNL si vacantarea mandatului de consilier local 
HCL 40 din 17.12.2012 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VaLCEA, la care Orasul Baile Olanesti este membru asociat si mandatarea reprezentantului Orasului Baile Olanesti să aprobe primirea de noi membri, să voteze in favoarea adoptării Actelor aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociaţiei şi să semneze aceste acte 

HCL 1 din 07.01.2013 privind validare consilier local Ghitulescu Marius 
HCL 2 din 07.01.2013 privind modificarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013 (fara anexe) 
Anexe 1-8 la HCL 2 din 07.01.2013 privind modificarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013 
Anexe 9-11 la HCL 2 din 07.01.2013 privind modificarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013 
HCL 3 din 16.01.2013 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, pentru anul scolar 2013 – 2014 
HCL 4 din 16.01.2013 privind modificarea HCL nr.54/12.12.2007 privind asocierea Orasului Baile Olanesti cu Judetul Valcea, precum si cu municipiile, orasele si unele comune din judetul Valcea, (in vederea infiintării) Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VALCEA 
HCL 5 din 16.01.2013 privind reducerea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013 
HCL 6 din 28.02.2013 privind alegere presedinte de sedinta 
HCL 7 din 28.02.2013 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru beneficiarii de ajutoare sociale din orasul Baile Olanesti pentru anul 2013 
HCL 8 din 28.02.2013 privind modificare si completare HCL nr.71/2010,privind constituire structuri de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii lucrarilor de constructii 
HCL 9 din 28.02.2013 privind Aprobare organigrama si stat de functii pentru functiile de demnitate publica, functiile publice de conducere si de executie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale si activitatile subordonate Primarului si Consiliului Local al orasului Baile Olanesti 
HCL 10 din 29.03.2013 privind aprobare cotizatie ADI Apa Valcea 
HCL 11 din 29.03.2013 privind : desemnarea reprezentantului orasului Baile Olanesti,in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea 
HCL 12 din 29.03.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public a unui teren in suprafata de 28.66 mp 
HCL 13 din 29.03.2013 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul orasului Baile Olanesti 
HCL 14 din 29.03.2013 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui numar de 3 spatii cu destinatia de cabinete medicale situate in imobilul BLOC DE LOCUINTE, din str. 1 DECEMBRIE, BLOC C, sc.B, proprietate privată a orasului Baile Olanesti 
HCL 15 din 29.03.2013 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical stomatologic situat in imobilul BLOC DE LOCUINTE, din str. 1 DECEMBRIE, BLOC C, sc.B, proprietate privata a orasului Baile Olanesti 
HCL 16 din 29.03.2013 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren aparţinand domeniului privat nr.4147/20.05.2010 
HCL 17 din 29.03.2013 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren apartinand domeniului privat nr. 4241/26.05.2010 
HCL 18 din 08.04.2013 privind aprobarea bugetului local, a bugetului activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2013 
HCL 19 din 08.04.2013 privind infiintarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Ramnicu Valcea” 
HCL 20 din 30.04.2013 privind aprobare indicatori economici „Modernizare Infrastructură de Informare şi Semnalizare Rutieră in oraşul Băile Olăneşti” 
HCL 21 din 30.04.2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren in supafaţă de 12 mp situat in Băile Olăneşti str.Libertăţii 
HCL 22 din 30.04.2013 privind aprobare actualizare PUG şi RLU al oraşului Băile Olăneşti 
HCL 23 din 30.04.2013 privind aprobarea proiectului ”Prelungire stradă Horea” 
HCL 24 din 30.04.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 25 din 24.05.2013 privind aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide in judeţul Valcea” 
HCL 26 din 24.05.2013 privind aprobarea/avizarea unor documente suport necesare aprobării aplicaţiei de finanţare pentru Proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor solide in judeţul Valcea” 
HCL 27 din 24.05.2013 privind participarea Bibliotecii publice orăşeneşti Băile Olăneşti la Programul Naţional BIBLIONET 
HCL 28 din 24.05.2013 privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti şi Consiliul Judeţean Valcea in vederea elaborării şi implementării proiectului ”Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii eguvernare in judeţul Valcea – grupa 3”
HCL 29 din 24.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a devizului general pentru „Recompartimentare imobil cu destinaţia cabinete medicale pentru medicina de familie şi de stomatologie” 
HCL 30 din 24.05.2013 privind aprobarea inventarului anual al bunurilor aparţinand oraşului Băile Olăneşti, precum şi aprobarea inventarului anual al bunurilor aparţinand Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului de Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti 
HCL 31 din 24.05.2013 privind aprobare plată contravaloare transport pentru personalul didactic care funcţionează in Oraşul Băile Olăneşti 
HCL 32 din 24.05.2013 privind Modificarea şi completarea HCL nr.4/16.01.2013 Modificarea HCL nr.54 /12.12.2007 privind asocierea Oraşului Băile Olăneşti cu Judeţul Valcea, precum şi cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Valcea, (in vederea infiinţării) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VALCEA 
HCL 33 din 06.06.2013 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Oraşului Băile Olăneşti nr.3120/2005 
HCL 34 din 06.06.2013 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construire Bloc de locuinţe sociale-amplasament str. Băilor nr. 22” 
HCL 35 din 06.06.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 
HCL 36 din 06.06.2013 privind aprobare modificare organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti 
HCL 37 din 28.06.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 38 din 28.06.2013 privind privind actualizarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Extinderea reabilitării infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Valcea-CL9, extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Oraşul Băile Olăneşti” 
HCL 39 din 28.06.2013 privind Aprobare plată contravaloare transport pentru personalul didactic care funcţionează in Oraşul Băile Olăneşti – luna mai 2013 
HCL 40 din 28.06.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 
HCL 41 din 11.07.2013 privind actualizarea Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Orasului Baile Olanesti 
HCL 42 din 11.07.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 
HCL 43 din 11.07.2013 privind aprobare modificare Hotărarea Consiliului Local nr.52/29.07.2011 
HCL 44 din 31.07.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 45 din 31.07.2013 Privind modificarea structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a numărului de personal din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Băile Olăneşti şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti 
HCL 46 din 31.07.2013 privind rectificarea bugetului pe anul 2013 
HCL 47 din 29.08.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 48 din 29.08.2013 privind mandatarea reprezentantului oraşului Băile Olăneşti in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALCEA” să aprobe Strategia Tarifară 
HCL 49 din 29.08.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013 
HCL 50 din 29.08.2013 privind acutalizarea devizului de lucrări la obiectivul << Asfaltare strazi Pleaşa, Mura, Păcii si Valcele, din oraşul Băile Olăneşti, >> 
HCL 51 din 16.09.2013 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică in staţiunea Băile Olăneşti” 
HCL 52 din 16.09.2013 privind aprobarea proiectului ”Realizarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică in staţiunea Băile Olăneşti” şi a cheltuielilor aferente implementării acestuia 
HCL 53 din 16.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014 
HCL 54 din 30.10.2013 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a oraşului Băile Olăneşti 
HCL 55 din 30.10.2013 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică in staţiunea Băile Olăneşti” 
HCL 56 din 30.10.2013 privind aprobarea proiectului ”Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică in staţiunea Băile Olăneşti” şi a cheltuielilor aferente implementării acestuia 
HCL 57 din 30.10.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe trim.IV 2013 
HCL 58 din 30.10.2013 privind ”Aprobarea realizării demersurilor necesare in vederea acordării autorităţii publice locale a dreptului de exploatare a agregatelor minerale de pe raza Oraşului Băile Olăneşti necesare interesului public local” 
HCL 59 din 30.10.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 60 din 28.11.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013 
HCL 61 din 28.11.2013 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014 
HCL 62 din 28.11.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Extindere reţea energie electrică pentru racordarea Serviciului Public de Operare Proiect Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti” 
HCL 63 din 28.11.2013 privind admiterea unor noi membri in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – Zona Metropolitană Ramnicu Valcea 
HCL 64 din 10.12.2013 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţămant preuniversitar din oraşul Băile Olăneşti, pentru anul şcolar 2014 – 2015 
HCL 65 din 10.12.2013 privind transformarea postului de referent cls.III grad profesional superior, gradaţia 5, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Compartiment Stare Civilă, in inspector cls.I, grad profesional asistent 
HCL 66 din 10.12.2013 privind participarea Oraşului Băile Olăneşti, județul Valcea ca membru fondator la constituirea Asociației ”Grupul de Acțiune Locală CHEILE OLĂNEŞTILOR” 
HCL 67 din 10.12.2013 privind admiterea unor noi membri in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Ramnicu Valcea” 
HCL 68 din 10.12.2013 privind modificarea art.4 din Hotărarea Consiliului Local nr.26/2012 cu privire la componenţa comisiei de analiză a dosarelor pentru repartizarea locuinţelor sociale destinate persoanelor care se incadrează in prevederile legale, precum şi chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
HCL 69 din 10.12.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013 
HCL 70 din 23.12.2013 privind modificare şi completare statut Serviciu public – Departament de Operare a Proiectului „Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti” 
HCL 71 din 23.12.2013 privind stabilire taxe pentru inchiriere spaţii la Serviciul public – Departament de Operare a Proiectului „Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti” 
HCL 72 din 23.12.2013 privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale de către SC CET GOVORA SA in oraşul Băile Olăneşti 
HCL 73 din 23.12.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013 

HCL 1 din 31.01.2014 privind Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de interes local in vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutoare sociale din oraşul Băile Olăneşti pentru anul 2014 
HCL 2 din 31.01.2014 privind Aprobare organigramă şi ştat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti 
HCL 3 din 31.01.2014 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 
HCL 4 din 31.01.2014 privind Aprobarea bugetului local, a bugetului activităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi subvenţii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2014 
HCL 5 din 27.02.2014 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 6 din 27.02.2014 privind „Aprobarea listei solicitanţilor indreptăţiţi să primească o locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate” 
HCL 7 din 27.02.2014 privind Aprobarea contractului – cadru de inchiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinta 
HCL 8 din 27.02.2014 privind Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţămant preuniversitar din oraşul Băile Olăneşti,pentru anul şcolar 2014 – 2015 
HCL 9 din 27.02.2014 privind Stabilirea taxelor de inchiriere a căminelor culturale din oraşul Băile Olăneşti, pe anul 2014 
HCL 10 din 27.02.2014 privind Aprobarea inventarului anual al bunurilor aparţinand oraşului Băile Olăneşti 
HCL 11 din 27.02.2014 privind Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum de legătură intre localităţile Băile Olăneşti şi Muereasca, prin punctul Glodeanu (str.Glodeanu)” 
HCL 12 din 27.02.2014 privind Modificare organigramă şi ştat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti 
HCL 13 din 27.03.2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al orasului Baile Olanesti la data de 31.12.2013 
HCL 14 din 27.03.2014 Privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr.41/2013 privind actualizare componenţă Comitetul Local pentru Servicii de Urgenţă al Orasului Baile Olanesti 
HCL 15 din 27.03.2014 privind rectificarea bugetului local si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2014 
HCL 16 din 27.03.2014 privind „Aprobare necesitate alocare gratuită de SGA Valcea a unui perimetru pentru exploatarea a 2000 mc agregate minerale in cazuri de urgenţă pentru refacere obiective avariate” 
HCL 17 din 27.03.2014 privind aprobarea casarii unor bunuri, mijloce fixe şi obiecte de inventar, aparţinand Oraşului Băile Olăneşti 
HCL 18 din 27.03.2014 privind „Soluţionare contestaţii solicitanţi locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate” 
HCL 19 din 27.03.2014 privind actualizarea devizului de lucrari la obiectivul „Reabilitarea infrastructurii rutiere in staţiunea Băile Olăneşti” 
HCL 20 din 27.03.2014 privind „Repartizarea locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate” 
Anexa HCL 20 din 27.03.2014 
HCL 21 din 09.04.2014 privind aprobarea prelungirii valabilităţii PUG al oraşului Băile Olăneşti  
HCL 22 din 29.04.2014 prin care se ia act de decesul domnului Sanda Nicolae, consilier local al – PDL şi vacantarea mandatului de Consilier Local 
HCL 23 din 29.04.2014 privind Validare mandat Consilier Local Păunescu-Brănescu Ion-Ovidiu 
HCL 24 din 29.04.2014 privind aprobarea auditului energetic al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Oraşului Băile Olăneşti 
HCL 25 din 29.04.2014 privind aprobarea aderarii oraşului Băile Olăneşti la Asociaţia Naţională a Staţiunilor Balneare si Balneoclimatice din Romania 
HCL 26 din 29.04.2014 privind calculul chiriei nominale 
HCL 27 din 29.04.2014 privind „Modificarea anexei la Hotărarea Consiliului Local nr.20/2014 privind repartizarea locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate” 
HCL 28 din 29.04.2014 privind aprobare cesiune şi preluare contract concesiune 
HCL 29 din 29.04.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 
HCL 30 din 29.04.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă lunile mai, iunie şi iulie 2014 
HCL 31 din 09.05.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 
HCL 32 din 30.05.2014 priviitor la aprobare ”Regulament privind atestarea administratorilor de imobile” 
HCL 33 din 30.05.2014 privind desemnarea membrilor Consiliului Local in comisia de atestare a administratorilor de imobile 
HCL 34 din 30.05.2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Băile Olăneşti la data de 31.03.2014 
Anexa nr. 1 la HCL 34 din 30.05.2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Băile Olăneşti la data de 31.03.2014 
HCL 35 din 30.05.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 
HCL 36 din 30.06.2014 privind Modificare şi completare HCL nr.41/16.07.2010 taxă pentru funcţionarea Serviciului public – Departament de Operare a Proiectului „Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti”, sectorul „Bazin apă sulfuroasă” 
HCL 37 din 30.06.2014 privind modificare HCL nr.30/2010 privitor la taxă parcare pentru funcţionarea Serviciului public – Departament de Operare a Proiectului „Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti”, sectorul „Parcare” 
HCL 38 din 30.06.2014 privind Aprobare plată contravaloare transport pentru personalul didactic ce funcţionează in oraşul Băile Olăneşti pentru lunile iunie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2013, ianuarie – mai 2014 
HCL 39 din 30.06.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 
HCL 40 din 10.07.2014 privind acordul autorităţii publice locale privind scutirea persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari de la plata apei meteorice din Oraşul Băile Olăneşti şi modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
HCL 41 din 10.07.2014 privind mandatarea reprezentantului oraşului Băile Olăneşti să aprobe, in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VALCEA, modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 
HCL 42 din 10.07.2014 privind aprobare norme metodologice de repartizare și facturare pe consumatori individuali a consumului total de apă inregistrat la nivelul branşamentului condominiului 
HCL 43 din 17.07.2014 privind aprobarea desfaşurării evenimentului „Zilele Oraşului Băile Olăneşti” – ediţia a VI-a 
HCL 44 din 17.07.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
HCL 45 din 31.07.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 
HCL 46 din 31.07.2014 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al doamnei VASILE DANIELA consilier local PC şi vacantarea mandatului de consilier local 
HCL 47 din 29.08.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 48 din 29.08.2014 privind validare consilier local 
HCL 49 din 29.08.2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Băile Olăneşti la data de 30.06.2014 
HCL 50 din 29.08.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 
HCL 51 din 23.09.2014 privind modificare organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordinate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti” 
HCL 52 din 23.09.2014 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015 
Anexe 1-10 la HCL 52 din 23.09.2014 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015 
HCL 53 din 23.09.2014 privind aprobare plată cotizaţie ADI Apa Valcea 
HCL 54 din 23.09.2014 privind aprobare plată cotizaţie Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară ”Zona Metropolitană Valcea” 
HCL 55 din 30.09.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014. 
HCL 56 din 30.09.2014 privind aprobarea concesionării din domeniul public al oraşului Băile Olăneşti a terenului in suprafaţă de 90 mp, situat in str. Piaţa Nouă, nr.8 către SC AIDA SRL in vederea amenajării cu dotări specific. 
HCL 57 din 30.09.2014 privind aprobarea concesionării din domeniul public al oraşului Băile Olăneşti a terenului in suprafaţă de 660 mp teren, situat in Băile Olăneşti, strada Aleea Castanilor, nr.l. 
HCL 58 din 20.10.2014 privind aprobarea actualizării proiectului ”Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică in staţiunea Băile Olăneşti” si a cheltuielilor aferente implementării acestuia. 
HCL 59 din 20.10.2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie public a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat in imobilul ”BLOC DE LOCUINTE”, din str.1 DECEMBRIE, BLOC, proprietate privată a oraşului Băile Olăneşti 
HCL 60 din 20.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
HCL 61 din 31.10.2014 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015. 
HCL 62 din 31.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
HCL 63 din 31.10.2014 privind privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Băile Olăneşti şi contului de execuţie a bugetului local al Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti la data de 30.09.2014. 
HCL 64 din 14.11.2014 privind alegere preşedinte de şedinţă. 
HCL 65 din 14.11.2014 privind completarea Hotărarii Consiliului Local Băile Olăneşti nr.20/09.08.1999, modificată şi completată prin Hotărarea Consiliului Local nr.3/29.01.2002, Hotărarea Consiliului Local nr.21/31.07.2003, Hotărarea Consiliului Local nr.19/2004, HCL nr.50/2011. 
HCL 66 din 14.11.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Extindere reţea energie electrică pentru racordarea Serviciului Public de Operare Proiect Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti”. 
HCL 67 din 14.11.2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – devize pentru obiectivele de investiţii ”Refacere pasarelă metalică peste paraul Olăneşti, situată pe str. T. Vladimirescu-str. Raului”, „Refacere terasamente drum de interes local Comanca, punctul Neagoe Sorin şi la Troiţă”, „Refacere platformă str.Izlaz”, ”Refacere platformă străzi Mura, Glodeanu, Releului, Viezuianu, Pleaşa şi Aluniş”, ”Refacere pasarelă pietonală peste paraul Olăneşti, zona blocuri”, pe raza oraşului Băile Olăneşti. 
HCL 68 din 14.11.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
HCL 69 din 09.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
HCL 70 din 09.12.2014 privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale de către SC CET GOVORA SA in oraşul Băile Olăneşti. 
HCL 71 din 09.12.2014 privind modificarea şi completarea anexei nr.8 la HCL nr.61/28.11.2013 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014. 
HCL 72 din 09.12.2014 privind aprobare ocupare temporară teren din domeniul public al oraşului Băile Olăneşti. 
HCL 73 din 09.12.2014 privind Aprobare modificare Deviz general şi indicatori tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere in staţiunea Băile Olăneşti. 
HCL 74 din 19.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 
HCL 75 din 19.12.2014 privind stabilirea cuantumului pentru asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, rechizite şcolare, imbrăcăminte, incălţăminte, pentru copii şi tinerii cu cerinţe educaţionale special şcolarizaţi in cadrul Liceului tehnologic Justinian Marina. 
HCL 76 din 19.12.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti si Băbeni in judeţul Valcea”. 
HCL 77 din 19.12.2014 privind aprobarea cofinanţării proiectului ”Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti şi Băbeni in judeţul Valcea”. 
HCL 78 din 19.12.2014 privind punerea la dispoziţia proiectului ”Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti si Băbeni in judeţul Valcea” a terenului pentru construcţia/extinderea noilor investiţii aferente acestuia. 
HCL 79 din 19.12.2014 privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică Ramnicu Valcea”. 

HCL 1 din 09.01.2015 privind „Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sec ţiunii de dezvoltare in sumă de 62.876,97 lei aferentă anului 2014” 
HCL 2 din 29.01.2015 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 
HCL 3 din 29.01.2015 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de interes local in vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutoare sociale din oraşul Băile Olăneşti pentru anul 2015 
HCL 4 din 29.01.2015 privind Aprobare structură organizatorică, organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti 
-Organigrama 2015 – anexa la HCL nr. 4 din 29.01.2015 
-Stat de functii 2015 – anexa la HCL nr. 4 din 29.01.2015 
HCL 5 din 29.01.2015 privind modificarea art.4 la HCL nr.26/16.11.2012 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale destinate persoanelor care se incadrează in prevederile legale, precum şi chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacua ţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 
HCL 6 din 29.01.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 7 din 10.02.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unui teren in suprafaţă de 52 mp 
HCL 8 din 10.02.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unui teren in suprafaţă de 59 mp pentru alipire loturi 
HCL 9 din 10.02.2015 privind Aprobarea bugetului local, a bugetului activităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi subvenţii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2014 
HCL 10 din 10.02.2015 privind aprobarea inventarierii şi casării obiectelor de inventar de la Liceul Tehnologic „Justinian Marina” Băile Olăneşti, şcoala cu clasele I-VIII Dumitru Bădescu, şcoala cu clasele I-VIII Ionescu Cheianu şi Grşdiniţa cu program prelungit Băile Olăneşti 
HCL 11 din 03.03.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă” 
HCL 12 din 03.03.2015 privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olăneşti in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VALCEA”, să aprobe modificarea Statutului și să semneze Actul Adițional la acesta 
HCL 13 din 03.03.2015 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.6518/2883/2006,privind delegarea gestiunii activităţilor publice din Oraşul Băile Olăneşti, privind maturatul şi spălatul căilor publice şi menţinerea in stare de funcţionare a acestora pe timp de polei, ingheţ sau ninsoare, dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea 
HCL 14 din 03.03.2015 privind mandatarea dlui Primar al orașului Băile Olănești in Adunarea Generală pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Valcea 
HCL 15 din 03.03.2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
HCL 16 din 03.03.2015 privind aprobarea inventarierii anuale pentru anul 2014 
HCL 17 din 03.03.2014 privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventor 
HCL 18 din 03.03.2015 privind aprobarea reorganizării Serviciului de Dezvoltare Intercomunitară a orașului Băile Olănești in societate comercială cu răspundere limitată, avand ca asociat unic Orașul Băile Olănești 
HCL 19 din 03.03.2015 privind modificare şi compltare HCL nr.9/10.02.2015 cu privire la aprobarea bugetului local şi aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la [ncheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 
HCL 20 din 03.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 
HCL 21 din 10.03.2015 privind aprobarea contract de comodat intre oraşul Băile Olăneşti şi S.C. OLĂNEŞTI SERV S.R.L. pentru stabilire sediu societate
HCL 22 din 10.03.2015 privind aprobarea actului constitutiv şi delegarea gestiunii serviciilor de administrare şi exploatare a obiectivelor SERVICIULUI PUBLIC DEPARTAMENT OPERARE A PROIECTULUI DEZVOLTARE INTEGRATĂ A STAŢIUNII BĂILE OLĂNEŞTI 
HCL 23 din 13.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 
HCL 24 din 13.03.2015 privind mandatarea reprezentantului Oraşului Băile Olăneşti in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VALCEA” pentru aprobarea preţurilor şi a tarifelor unice la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare -epurare, furnizate de către S.C. APAVIL S.A. VALCEA pe intreaga arie de delegare 
HCL 25 din 13.03.2015 privind mandatarea reprezentantului Oraşului Băile Olăneşti, in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VALCEA pentru aprobarea cotizaţiei aferente anului 2015 
HCL 26 din 26.03.2015 privind prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al doamnei VALENTINA GHIMIŞ consilier local PDL şi vacantarea mandatului de consilier local 
HCL 27 din 26.03.2015 privind validare mandat consilier local 
HCL 28 din 26.03.2015 privind probarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a oraşului Băile Olăneşti, incepand cu data de 1 aprilie 2015 
HCL 29 din 26.03.2015 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Băile Olănești la data de 31.12.2014 și aprobarea contului de venituri și cheltuieli instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții, la data de 31.12.2014 
HCL 30 din 03.03.2015 privind aprobarea Contractului de delegarea gestiunii serviciilor de administrare şi exploatare a obiectivelor SERVICIULUI PUBLIC DEPARTAMENT OPERARE A PROIECTULUI DEZVOLTARE INTEGRATA A STATIUNII BĂILE OLĂNEŞTI 
HCL 31 din 26.03.2015 privind aprobarea contractului de mandat cadru 
HCL 32 din 26.03.2015 privind aprobarea funcţionării Serviciului public de administrare a Proiectului „Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti”, pană la data de 15.04.2015 
HCL 33 din 16.04.2015 privind aprobarea modificării HCL nr.32 in sensul prelungirii perioadei de funcţionare a Serviciului Public de Administrare a Proiectului „Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti”, pană la data de 30.07.2015 
HCL 34 din 16.04.2015 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 şi modificarea Bugetului proiectului „Reabilitarea Infrastructurii Rutiere in staţiunea Băile Olăneşti”, respectiv cuprinderea in acesta a cheltuielilor neeligibile in sumă de 20.000 lei 
HCL 35 din 30.04.2015 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţămant preuniversitar din oraşul Băile Olăneşti, pentru anul şcolar 2015-2016 
HCL 36 din 30.04.2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti la data de 30.12.2014 
HCL 37 din 30.04.2015 privind modificarea şi completarea Anexei nr.5 la HCL nr.52/23.09.2014 privitoare la stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015 
HCL 38 din 30.04.2015 privind aprobarea regulamentului de acordare normă de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a oraşului Băile Olăneşti, incepand cu data de 1 aprilie 2015 
HCL 39 din 30.04.2015 privind aprobare valoare mijloace fixe date in concesiune la SC APAVIL SA 
HCL 40 din 30.04.2015 privind mandatarea dlui Primar al orașului Băile Olănești in Adunarea Generală să aprobe şi semneze Actul Adiţional nr.l privind modificarea Statutului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Valcea 
HCL 41 din 30.04.2015 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti nr.66 din 10.12.2013 privind participarea oraşului Băile Olăneşti ca membru fondator la constituirea Asociatiei ”Grupul de Actiune Locala CHEILE OLANESTILOR” 
HCL 42 din 30.04.2015 privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olăneşti in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VALCEA, să aprobe primirea de noi membri, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului și să semneze Actele Adiționale la acestea 
HCL 43 din 30.04.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 44 din 26.05.2015 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al oraşului Băile Olăneşti a unor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, date in concesiune SC APAVIL SA 
HCL 45 din 26.05.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 46 din 26.05.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 47 din 05.06.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 48 din 05.06.2015 privind Aprobare modificare Deviz general şi indicatori tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere in staţiunea Băile Olăneşti 
HCL 49 din 30.06.2015 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al doamnei Nicolaescu Sanda Lucia consilier local PC şi vacantarea mandatului de consilier local 
HCL 50 din 30.06.2015 privind validare mandat consilier local 
HCL 51 din 30.06.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 52 din 30.06.2015 privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico edilitare realizate pe domeniul public al orasului Băile Olăneşti 
HCL 53 din 30.06.2015 privind modificare şi completare anexa la HCL nr.6/27.02.2014 „Aprobarea listei solicitanţilor indreptăţiţi să primească o locuinţă din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate” 
HCL 54 din 31.07.2015 privind Aprobare plată contravaloare transport pentru personalul didactic ce funcţionează in oraşul Băile Olăneşti pentru lunile iunie-decembrie 2014, ianuarie-mai 2015 
HCL 55 din 31.07.2015 privind aprobare modificare şi completare art.1 din HCL nr.15/09.03.2010 privind aprobarea concesionării directe a unui teren din domeniului public al oraşului, in suprafaţă de 8,00 mp, situat in Piaţa Nouă, lot nr.9, aprobare Studiu de Oportunitate şi Caiet de Sarcini 
HCL 56 din 31.07.2015 privind aprobare modificare şi completare art.1 din HCL nr.7/13.02.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unui teren in suprafaţă de 52 de mp, pentru alipire loturi 
HCL 57 din 30.07.2015 privind aprobare a metodologiei privind inchirierea bunurilor aparţinand unităţilor de invăţămant preuniversiatr de stat şi confirmarea contractului de inchiriere spaţiu Liceul Tehnologic „Justinian Marina 
HCL 58 din 31.07.2015 privind aprobarea concesionării din domeniul public al oraşului Băile Olăneşti a terenului in suprafaţă de 1200 mp, situat in Băile Olăneşti localitatea componentă Livadia, str.Băilor nr.22A, către SC KG OIL COLECT SRL deţinătorii construcţiei existente 
HCL 59 din 31.07.2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de măsurători cadastrale şi stabilire taxă pentru plata măsurătorilor cadastrale realizate pentru punerile in posesie 
HCL 60 din 31.07.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 61 din 31.07.2015 privind aprobare creşteri salariale incepand cu 1 august 2015 
HCL 62 din 31.07.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 63 din 28.08.2015 privind aprobare plată cotizaţie 
HCL 64 din 28.08.2015 privind aprobare modificare structură organizatorică, organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti 
Anexa 1 la HCL 64 din 28.08.2015 
Anexa 2 la HCL 64 din 28.08.2015 
Anexa 3 la HCL 64 din 28.08.2015 
HCL 65 din 28.08.2015 privind aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a Oraşului Băile Olăneşti 
HCL 66 din 28.08.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 67 din 30.09.2015 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat contract de salubritate cu firma specializată de pe raza Orașului Băile Olănești 
HCL 68 din 30.09.2015 privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a Serviciului public de salubrizare in Orașul Băile Olănești 
HCL 69 din 30.09.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 70 din 30.09.2015 privind aprobare modificare Deviz general și indicatori tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere in stațiunea Băile Olănești 
HCL 71 din 30.09.2015 privind privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Băile Olănești la data de 31.03.2015 şi la data de 30.06.2015 
HCL 72 din 30.09.2015 privind aprobarea caietului de sarcini și a fișei de date pentru achiziționarea unui teren in vederea realizării obiectivului de investiții „Construcție bază sportivă Oraș Băile Olănești, județul Valcea” 
HCL 73 din 30.09.2015 privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr.14/2014 privind actualizare componență Comitetul Local pentru Servicii de Urgență al Orașului Băile Olănești și aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a comitetului 
HCL 74 din 30.10.2015 privind alegerea președintelui de sedință 
HCL 75 din 30.10.2015 privind Aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul orașului Băile Olănești 
Regulament Funcționare Consiliu Comunitar Consultativ al orașului Băile Olănești 
HCL 76 din 30.10.2015 privind aprobarea listei parțiale cereri locuințe sociale din Orașul Băile Olănești respinse pentru dosare incomplete 
HCL 77 din 30.10.2015 privind privind modificarea și completarea anexei nr.8 la HCL nr.52/23.09.2014 privind stabilirea și aprobarea impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015 
HCL 78 din 30.10.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 79 din 06.11.2015 privind stabilirea și aprobarea impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016 
HCL 80 din 06.11.2015 privind Aprobare modificare art. 1 din HCL NR.70/30.09.2015 privind aprobare Deviz general și indicatori tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere in stațiunea Băile Olănești 
HCL 81 din 06.11.2015 privind aprobare cesiune și preluare contract concesiune 
HCL 82 din 06.11.2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic ,, Justinian Marina”, aferente lunilor iunie-septembrie 2015 
HCL 83 din 06.11.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiții „Reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat stradal in stațiunea Băile Olănești” 
HCL 84 din 06.11.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 85 din 06.11.2015 privind aprobarea actului adițional nr.2 la contractul de concesiune nr.3120/2005, privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Orașului Băile Olănești 
HCL 87 din 13.11.2015 privind Aprobare proiect de hotărare privind aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare spațiu de joacă pentru copii situat in parcul Central-Unirii” 
HCL 88 din 13.11.2015 privind aprobare proiect de hotărare privind aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare și amenajare acces pietonal zona verde ”Aleea Trandafirilor Băile Olănești”. 
HCL 89 din 13.11.2015 privind aprobare proiect de hotărare privind aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare și amenajare curte-sediu Primăria Băile Olănești” 
HCL 90 din 13.11.2015 privind aprobare proiect de hotărare privind aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare parc din zona str.1 Decembrie oraș Băile Olănești” 
HCL 91 din 13.11.2015 privind aprobare indicatori tehnico economici ai obiectivului de investiții proiectare achiziționare și montare a unui Sistem de supraveghere video integrat 
HCL 92 din 18.11.2015 privind alegere preşedinte de şedinţă 
HCL 93 din 18.11.2015 privind rectificare buget local 
HCL 94 din 18.11.2015 privind aprobare indicatori tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Refacere strada Releului – reparaţii capitale” 
HCL 95 din 18.11.2015 privind aviz de principiu privind utiliyarea unei sume pentru continuarea lucrărilor de inlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse, respectiv pentru ”Refacere platforma strada Izlaz, Oraşul Băile Olăneşti, jud. Valcea” 
HCL 96 din 27.11.2015 privind ajustarea de tarife pentru serviciile prestate pe raza oraşului Băile Olăneşti de către SC URBAN SA 
HCL 97 din 27.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 
HCL 98 din 27.11.2015 privind aprobare decontare transport cadre didactice 
HCL 99 din 27.11.2015 privind transformare post, modificare organigramă, şi ştat de funcţii 
Anexa nr.1 la HCL 99 din 27.11.2015 privind transformare post, modificare organigramă, şi ştat de funcţii 
Anexa 2 la HCL 99 din 27.11.2015 privind transformare post, modificare organigramă, şi ştat de funcţii 
Anexa 3 la HCL 99 din 27.11.2015 privind transformare post, modificare organigramă, şi ştat de funcţii 
HCL 100 din 27.11.2015 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 
Anexa la HCL 100 din 27.11.2015 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 
HCL 101 din 27.11.2015 privind aprobare plata cotizaţie 
HCL 102 din 11.12.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015 
HCL 103 din 18.12.2015 privind mandatarea reprezentantului oraşului Băile Olăneşti să aprobe in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VALCEA, modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare. 
HCL 104 din 18.12.2015 privind aprobarea actului adiţional nr.3 la contractul de concesiune nr.3120/2015, privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza oraşului Băile Olăneşti 
HCL 105 din 23.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 
HCL 106 din 30.12.2015 privind aprobara Raportului de reevaluare şi amortizare a activelor fixe corporale aparţinand domeniului public şi privat al oraşului Băile Olăneşti 
HCL 107 din 30.12.2015 privind aprobarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii noiembrie 2015 
HCL 108 din 30.12.2015 privind aprobarea prelungirii PUG al oraşului Băile Olăneşti 

HCL 1 din 08.01.2016 privind „Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare in sumă de 445.528,53 lei aferentă anului 2015” 
HCL 2 din 31.01.2016 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcţiilor de pe raza administrativ teritorială a oraşului Băile Olăneşti, judeţul Valcea. 
HCL 3 din 31.01.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016. 
HCL 4 din 31.01.2016 privind aprobarea preluării in administrare a sectoarelor de drumuri judeţene, amenajărilor şi accesoriilor aferente, aflate pe raza oraşului Băile Olăneşti. 
HCL 5 din 31.01.2016 privind transformare post, aprobare organigramă şi ştat de funcţii. 
HCL 6 din 31.01.2016 privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale de către SC CET GOVORA SA in oraşul Băile Olăneşti. 
HCL 7 din 31.01.2016 privind modificarea şi completarea art.1 punctul 2 litera ”c”, precum şi a Anexei nr.2 din HCL nr. 79/2015 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. 
HCL 8 din 31.01.2016 privind aprobarea raportului de activitate al administratorului SC OLĂNEŞTI SERV SRL 
HCL 9 din 31.01.2016 privind aprobarea bugetului oraşului Băile Olăneşti pe anul 2016 şi aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 
HCL 10 din 31.01.2016 privind Aprobarea balantei analitice de verificare la data de 31.12.2015 la SC OLĂNEŞTI SERV SRL ” 
HCL 11 din 31.01.2016 privind aprobare demisie administrator SC OLĂNEŞTI SERV SRL 
HCL 12 din 31.01.2016 privind numire administrator SC Olăneşti Serv Srl. 
HCL 13 din 26.02.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 14 din 26.02.2016 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutoare sociale acordate in baza Legii nr. 416/2001 
HCL 15 din 26.02.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii decembrie 2015. 
HCL 16 din 26.02.2016 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii, Valcele din localitatea Băile Olăneşti. 
HCL 17 din 26.02.2016 privind aprobarea planului actualizat de analiză şi acoperire a riscurilor potenţiale pe teritoriul oraşului Băile Olăneşti pentru anul 2016 
HCL 18 din 26.02.2016 privind transformare post, aprobare organigramă şi ştat de funcţii. 
HCL 19 din 26.02.2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii ianuarie 2016 
HCL 20 din 26.02.2016 privind aprobarea reşelei şcolare a unităţilor de invăţămant preuniversitar din oraşul Băile Olăneşti, pentru anul scolar 2016-2017. 
HCL 21 din 26.02.2016 privind indreptare eroare materială art.1, punctul 2 litera c, precum şi a Anexei nr.2 din HCL nr. 79/2015 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru 2016. 
HCL 22 din 26.02.2016 privind aprobarea incheierii contractului de prestări servicii de interventie in caz de incendiu pentru comuna Păuşeşti Măglasi 
HCL 23 din 26.02.2016 privind revocarea Hotărarii Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti nr.7/31.01.2016 
HCL 24 din 26.02.2016 privind aprobarea facilitatii de anulare a majorarilor de intarziere in cota de 73% aferente obligaţiilor fiscale pricipale restante la data de 30.09.2015, inclusiv, şi a majorărilor de intarziere aferente obligaţiilor principale cu termene de plată pană la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse pană la această dată, constand in creanţe fiscale datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Băile Olăneşti. 
HCL 25 din 26.02.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 
HCL 26 din 26.02.2016 privind acordul de principiu privind contractarea unui imprumut intern pentru finanţarea unor investitii publice de interes local. 
HCL 27 din 17.03.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 
HCL 28 din 17.03.2016 Proiect de hotărare privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2015 
HCL 29 din 17.03.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2015 
HCL 30 din 17.03.2016 privind aprobarea inventarierii anuale pentru anul 2015 la nivelul oraşului Băile Olăneşti 
HCL 31 din 17.03.2016 privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru grădiniţă 
HCL 32 din 17.03.2016 privind modificare şi completare Hotărarea Consiliului Local nr.28/26 martie 2016 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali 
HCL 33 din 17.03.2016 privind incheierea unui contract de ocupare temporară teren domeniu public Băile Olăneşti 
HCL 34 din 28.04.2016 privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru autovehicule, utilaje şi maşini de lucru din dotarea instituţiei 
HCL 35 din 28.04.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii februarie 2016 
HCL 36 din 28.04.2016 privind aprobare utilizare sume din excedentul anului 2015 
HCL 37 din 28.04.2016 privind aprobarea invenrarierii bunurilor aparţinand Liceului Tehnologic Justinian Marina 
HCL 38 din 28.04.2016 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aparținand școlilor aflate pe raza orașului Băile Olănești 
HCL 39 din 28.04.2016 privind luare act demisie consilier local 
HCL 40 din 28.04.2016 privind aprobarea plata cotizatie ADI APA VALCEA 
HCL 41 din 28.04.2016 privind luare act demisie consilier local 
HCL 42 din 28.04.2016 privind aprobare plată cotizaţie 
HCL 43 din 28.04.2016 privind aprobare plată cotizaţie 
HCL 44 din 28.04.2016 privind Studiul de oportunitate şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Seerviciului Public de Salubrizare din judeţul Valcea 
HCL 45 din 28.04.2016 privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 24/26.02.2016 
HCL 46 din 28.04.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii martie 2016 
HCL 47 din 28.04.2016 privind modificarea şi completarea Hotărarii Consiliului Local nr.2/31.01.2016 
HCL 48 din 28.04.2016 privind modificarea programului de investiţii pe anul 2016 
HCL 49 din 28.04.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 
HCL 50 din 17.05.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
HCL 51 din 17.05.2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al orașului Băile Olănești, conform art.456 alin. (2) lit.a)-g), i)-k), m) și r) și art. 464 alin.(2) lit.a)-e), g)-j) și r) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea HCL nr.79/2015 
HCL 52 din 17.05.2016 privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar 
HCL 53 din 17.05.2016 privind promovarea Turismului Montan in staţiunea Băile Olăneşti 
HCL 54 din 17.05.2016 privind prorogarea termenului a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat contracte de salubritate cu SC URBAN SA 
HCL 55 din 17.05.2016 privind aprobare preţuri şi tarife de funcţionare la SC OLĂNEŞTI SERV SRL 
HCL 56 din 17.05.2016 privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.03.2016 
HCL 57 din 17.05.2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2016 
HCL 58 din 23.05.2016 privind avizarea documentației privind Planul de Urbanism general și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Băile Olănești 
HCL 59 din 23.05.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii aprilie 2016 
HCL 60 din 23.05.2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2016 
HCL 61 din 23.05.2016 privind ”Modificare Act constitutiv si stabilire Strategie dezvoltare la SC OLANESTI SERV SRL” 

HCL 1 din 27.06.2016 privind constituire comisie validare a consiliului local 
HCL 2 din 27.06.2016 privind validare consilieri locali 
HCL 3 din 27.06.2016 privind constituire Consiliu local
HCL 4 din 27.06.2016 privind alegere președinte de ședință 
HCL 5 din 27.06.2016 privind alegerea viceprimarului 
HCL 6 din 27.06.2016 privind comisii de specialitate 
HCL 7 din 27.06.2016 privind adoptare program actiuni 
Plan actiuni 2016 
HCL 8 din 01.07.2016 privind rectificare buget local 
HCL 9 din 01.07.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii mai 2016 
HCL 10 din 22.07.2016 privind rectificare buget local 
HCL 11 din 22.07.2016 privind modificarea Hotărarii Consiliului Local nr.73/30.09.2015 privind actualizare componență Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Orașului Băile Olănești 
HCL 12 din 22.07.2016 privind modificarea art.4 din Hotărarea Consiliului Local nr.26/16.11.2012 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale destinate persoanelor care se incadrează in prevederile legale, precum și chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari 
HCL 13 din 22.07.2016 privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești 
HCL 14 din 29.07.2016 privind aprobarea revocarii HCL nr.67/20.09.2015 cuprivire la Aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat contract de salubritate cu firma specializată de pe raza orașului Băile Olănești 
HCL 15 din 29.07.2016 privind aprobarea balanței de verificare la data de 30.06.2016 la SC OLĂNEȘTI SERV SRL 
HCL 16 din 29.07.2016 privind aprobarea Raportului de reevaluare și amortizarea activelor fixe corporale aparținand domeniului privat al Liceului Tehnologic Justinian Marina 
HCL 17 din 29.07.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii iunie 2016 
HCL 18 din 29.07.2016 privind rectificare buget local 
HCL 19 din 04.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stabilizare perimetru alunecare de teren și consolidare strada Epurești”. 
HCL 20 din 04.08.2016 privind rectificare buget local 
HCL 21 din 04.08.2016 privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmirea documentației de urbanism – PUZ – Construire Centru de agrement SPA&WELLNESS pentru turism și corp de legătură cu imobilul inscris in CF 35275NC436 – beneficiar Uzina Mecanică Rm. Valcea 
HCL 22 din 25.08.2016 privind transformarea postului de poli\ist local cl.III grad profesional superior [n inspector cl.I grad profesional asistent din cadrul Poli\iei Locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
HCL 23 din 25.08.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii iulie 2016
HCL 24 din 25.08.2016 privind rectificare buget local pe trimestrul III 2016 
HCL 25 din 29.09.2016 privind alegere presedinte de sedinta 
HCL 26 din 29.09.2016 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii august 2016 
HCL 27 din 29.09.2016 privind Revocarea Hotărarii Consiliului Local nr. 22/2016 privind ”Transformarea postului de politist local cl.III grad profesional superior in inspector cl.I grad profesional asistent din cadrul Politiei Locale a orasului Baile Olanesti” 
HCL 28 din 29.09.2016 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești pentru anul 2017 
HCL 29 din 29.09.2016 privind rectificare buget local pe trimestrul III 2016 
HCL 30 din 29.09.2016 privind transformarea postului vacant de politist local cl.III grad profesional superior in polițist local cl.I grad profesional asistent din cadrul Politiei Locale a orasului Baile Olanesti 
HCL 31 din 29.09.2016 privind Aprobarea demarării procedurii de inchidere a SC OLĂNEȘTI SERV SRL, la care Orașul Băile Olănești este asociat unic 
HCL 32 din 28.10.2016 privind aprobare plata cotizatie 
HCL 33 din 28.10.2016 privind aprobare plata cotizatie 
HCL 34 din 28.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016 
HCL 35 din 28.10.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii septembrie 2016 
HCL 36 din 28.10.2016 privind:aprobare majorare valoare mijloace fixe rezultate in urma finalizarii proiectului „Reabilitarea Infrastructurii rutiere in Statiunea Baile Olanesti” 
HCL 37 din 28.10.2016 privind incetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrarea a domeniului public si privat al orasului Baile Olanesti prin concesiune 
HCL 38 din 29.11.2016 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017
Anexe la HCL 38 din 29.11.2016 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017
HCL 39 din 29.11.2016 privind modificarea si completarea HCL nr.20/1999 cu privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti 
HCL 40 din 29.11.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii septembrie 2016 
HCL 41 din 29.11.2016 privind Aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.06.2016 şi la data de 30.09.2016 
HCL 42 din 29.11.2016 privind :aprobare repartizare locuinte sociale 
HCL 43 din 29.11.2016 privind Rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016 
HCL 44 din 29.11.2016 privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului scolar 
HCL 45 din 16.12.2016 privind alegere presedinte de sedinta 
HCL 46 din 16.12.2016 cu privire la modificarea si completarea art.4 din HCL nr.37/28.10.2016 cu privire la incetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al ora]ului Baile Olanesti prin concesiune 
HCL 47 din 27.12.2016 privind privind:aprobare actualizare valoare mijloc fix 1812001 rezultat in urma inlocuirii retelei de distributie de inalta presiune in orasul Baile Olanesti 
HCL 48 din 27.12.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii noiembrie 2016 
HCL 49 din 27.12.2016 privind aprobare repartitie locuinte sociale 
HCL 50 din 27.12.2016 privind Rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016 

HCL 1 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești pentru anul 2017 
Anexa la HCL 1 din 31.01.2017 
HCL 2 din 31.01.2017 privind aprobare structura organizatorica, organigrama si stat de functii 
Anexa 1 la HCL 2 din 31.01.2017 
Anexa 2 la HCL 2 din 31.01.2017 
Anexa 3 la HCL 2 din 31.01.2017 
HCL 3 din 31.01.2017 cu privire la aprobarea pretului la Gcal la populatie, produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in orasul Baile Olanesti 
HCL 4 din 31.01.2017 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii septembrie 2016 
HCL 5 din 31.01.2017 privind privind modificarea capitalului social al SC „OLĂNEŞTI SERV” S.R.L. 
HCL 6 din 31.01.2017 privind aprobarea si completarea Strategiei de dezvoltare economico sociala a orasului Baile Olanesti 
Anexa la HCL 6 din 31.01.2017 
HCL 7 din 31.01.2017 privind aprobarea Devizului General modificat ]i Indicatori tehnico-economici modificati 
HCL 8 din 28.02.2017 privind actualizare tarife la Serviciul de Salubritate SC URBAN SA 
HCL 9 din 28.02.2017 privind aprobare inventar anual al bunurilor apartinand Liceului Tehnologic Justian Marina, scolilor si gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti 
HCL 10 din 28.02.2017 privind aprobarea inventarierii bunurilor apartinand orasului Baile Olanesti 
HCL 11 din 28.02.2017 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social acordat in baza Legii nr.416/2001 pentru anul 2017 
HCL 12 din 28.02.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.12.2016 
HCL 13 din 28.02.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, pentru anul scolar 2017-2018 
HCL 14 din 28.02.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii ianuarie 2017 
HCL 15 din 09.03.2017 privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici si finatarea pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Baile Olanesti- Livadia” 
HCL 16 din 09.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate a Devizului General a indicatorilor tehnico-economici si finantarea pentru obiectivul de investitii „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ORAS BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA” 
HCL 17 din 09.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a devizului ]i finantarea pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL CU BALON PRESOSTATIC si VESTIARE LA LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA BAILE OLANESTI, JUD.VALCEA” 
HCL 18 din 09.03.2017 privitor la alegerea presedintelui de sedinta 
HCL 19 din 28.03.2017 privind aprobarea casarii bunurilor apartinand Liceului Tehnologic Justinian Marina, școlilor și grădinițelor de pe raza orasului Baile Olanesti 
HCL 20 din 28.03.2017 privitor la aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.38/2016 referitoare la stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017 
HCL 21 din 28.03.2017 privind aprobare plata cotizatie 
HCL 22 din 28.03.2017 privind aprobare plata cotizatie 
HCL 23 din 28.03.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii ianuarie 2017 
HCL 24 din 28.03.2017 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar 
HCL 25 din 28.03.2017 privind stabilirea situaţiilor deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenţă 
HCL 26 din 28.03.2017 privind acordul de principiu pentru contractarea unui credit bancar pentru realizarea unor investiții publice de interes local. 
HCL 27 din 28.03.2017 privind Aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pe anul 2017 si aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 
HCL 28 din 28.03.2017 privitor la aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitii „Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea” 
HCL 29 din 28.03.2017 privind luat act demisie consilier local 
HCL 30 din 28.04.2017 privind validare mandat consilier local 
HCL 31 din 28.04.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii martie 2017
HCL 32 din 28.04.2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2017 
HCL 33 din 28.04.2017 privind aprobarea bugetului operatorului SC OLANESTI SERV SRL 
HCL 34 din 12.05.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2017 
HCL 35 din 12.05.2017 privind aprobarea achizitionarii serviciului de salubrizare a orasului 
HCL 36 din 12.05.2017 privind aprobarea unui contract de comodat intre orasul Baile Olanesti si SC OLANESTI SERV SRL 
HCL 37 din 12.05.2017 privind aprobare documentatie PUZ pentru obiectivul de investitii Construire Centru de Agrement Spa & Wellness Turism si corp de legatura inscris in CF 35275 NC 436 
HCL 38 din 17.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta 
HCL 39 din 17.05.2017 privind aprobarea PUG si Regulament Local de Urbanism al orasului Baile Olanesti 
HCL 40 din 31.05.2017 privind alegere presedinte de sedinta 
HCL 41 din 31.05.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii aprilie 2017 
HCL 42 din 31.05.2017 privind rectificare buget local 
HCL 43 din 31.05.2017 privind aprobarea trecerii pe cheltuieli si scaderii din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale a investitei sistate la obiectivul Gradinita cu program prelungit Olanesti pentru care nu mai exista posibilitatea continuariii 
HCL 44 din 19.06.2017 privind aprobarea si completarea Anexei nr.8 la HCL nr.38/29.11.2016 privind stabilire tarife parcare si toaleta puvlice pe anul 2017 
HCL 45 din 19.06.2017 privind rectificare buget local 
HCL 46 din 30.06.2017 privind rectificare buget local 
HCL 47 din 30.06.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii mai 2017 
HCL 48 din 30.06.2017 privind stabilire circulatie rutiera pe unele strazi din orasul Baile Olanesti 
HCL 49 din 18.07.2017 privind rectificare buget local 
HCL 50 din 18.07.2017 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie ”Modernizarea strada Piriiasului si strada Stejarului” din orasul Baile Olanesti 
HCL 51 din 18.07.2017 privind aprobarea si completarea Anexei nr.8 la HCL nr.38/29.11.2016 privind stabilire tarife parcare pentru anul 2017 
HCL 52 din 18.07.2017 privind inchiriere spatiu cu destinatia de farmacie 
HCL 53 din 18.07.2017 privind stabilire indemnizatie sedinta pentru membrii Consiliului Local al orasului Baile Olanesti 
HCL 54 din 31.07.2017 privind rectificare buget local 
HCL 55 din 31.07.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii iunie 2017 
HCL 56 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Familiei ocupationale Administratie utilizate in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti, in Aparatul permanent al Consiliului Local si in cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Olanesti 
HCL 57 din 31.07.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii „Imbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a terenului neutilizat din strdata Tudor Vladimirescu, orasul Baile Olanesti si transformarea acestuia in zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate” 
HCL 58 din 31.07.2017 privind aprobare caiet de sarcini si studiu oportunitate pentru inchiriere spatiu cu destinatia de farmacie 
HCL 59 din 31.07.2017 privind aprobarea participarii consilierilor locali la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala 
HCL 60 din 31.07.2017 privind dezmembrare teren situat in orasul Baile Olanesti, localitatea componenta Livadia, strada Castanilor, nr.1, punct ”Parc Posta” 
HCL 61 din 31.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta 
HCL 62 din 24.08.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii iulie 2017 
HCL 63 din 24.08.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018 
HCL 64 din 24.08.2017 privind aprobare repartizare locuinte sociale 
HCL 65 din 24.08.2017 privind rectificare buget local 
HCL 66 din 24.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si deviz general pentru obiectivul de investitii „Extindere alimentare cu apa strada Pacii„ 
HCL 67 din 24.08.2017 privind modificarea Anexelor 1 si 2 din HCL nr.56/2017 privind Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Familiei ocupationale „Administratie” utilizate in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti, in aparatul permanent al Consiliului Local si in cadrul serviciilor publice din subordinea consiliului Local al orasului Baile Olanesti 
HCL 68 din 24.08.2017 privind aprobare achizitionare imobil teren si cladire situat pe strada Bailor, nr22, jud Valcea 
HCL 69 din 20.09.2017 privind rectificare buget local 
HCL 70 din 20.09.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017 
HCL 71 din 20.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Baile Olanesti in componenta Consiliului de Administratie si Comisiei de Evaluare si Asigurare a calitatii din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina in anul scolar 2017-2018 
HCL 72 din 20.09.2017 privind aprobarea investitiei pentru extinderea sistemului de distributie gaze naturale la imobilele situate in orasul Baile Olanesti, Intrarea Ciresului, judetul Valcea, desemnarea persoanei semnatare a contractului de cofinantare cu cedarea in folosinta catre Distrigaz Sud Retele SRL a Investitiei 
HCL 73 din 20.09.2017 privind preluarea in patrimoniului orasului Baile Olanesti a bunurilor apartinand SC Olanesti ServSRL ca urmare a incetarii activitatii acesteia 
HCL 74 din 20.09.2017 privind modificarea denumirii investitiei aprobare potrivit articolului 4 din HCL nr.27/28.03.2017 privitoare la achizitie autospeciala camioneta 
HCL 75 din 28.09.2017 privind rectificare buget local 
HCL 76 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico economici si modificare denumire pentru obiectivul de investitii ”Imprejmuire teren Scoala Generala cu clasele I-VIII Dumitru Badescu -Olanesti, amplasat in Olanesti sat, oras Baile Olanesti, judet Valcea” 
HCL 77 din 28.09.2017 privind aprobare aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic ”Justinian Marina„, aferente lunii august 2017 
HCL 78 din 28.09.2017 privind indreptare eroare materiala cuprinsa in dispozitiile art. 1 din HCL nr. 66/24.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si deviz general pentru obiectivul de investitii extindere alimentare cu apa 
HCL 79 din 13.10.2017 privind proiectului si s cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii ”Imbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a terenului neutilizat din strada Tudor Vladimirescu, orasul Baile Olanesti, si transformarea acestuia in zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate” 
HCL 80 din 13.10.2017 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 81 din 13.10.2017 privind dezlipire imobil teren Parc Unirii cu suprafata totala de 13267 mp in 5 loturi 
HCL 82 din 20.10.2017 privind rectificare buget local pe anul 2017 
HCL 83 din 20.10.2017 privind ”Aprobare Organigrama si Stat de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti si pentru activitatiile si serviciile subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti si infiintarea a doua posturi de asistenti personali in cadrul activitatii de Autoritate tutelara si asistenta sociala” 
HCL 84 din 20.10.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii septembrie 2017 
HCL 85 din 20.10.2017 privind aprobarea proiectului, indicatorilor tehnico economici, studiului de fezabilitate si cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul ”Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile Olanesti – modernizare Parc Unirii” 
HCL 86 din 20.10.2017 privind alegere presedinte de sedinta 
HCL 87 din 20.10.2017 privind completarea HCL nr.79/13.10.2017 privind aprobarea cheltuielilor pentru obiectivul de investitii ”Imbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a terenului neutilizat din strada Tudor Vladimirescu, orasul Baile Olanesti, si transformarea acestuia in zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate„ 
HCL 88 din 26.10.2017 privind modificare articolului 3 din HCL nr.79/13.10.2017 privind obiectivul de investitii ”Imbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a terenului neutilizat din strada Tudor Vladimirescu, orasul Baile Olanesti, si transformarea acestuia in zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate” 
HCL 89 din 06.11.2017 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 600000 lei
HCL 90 din 06.11.2017 privind majorare cheltuieli de proiectare si alte cheltuieli de investitii pentru obiectivul ”Modernizarea, refacerea canalului pluvial situat intre strazile Molidului si Merilor” 
HCL 91 din 13.11.2017 privind modificarea HCL nr.85/2017 pentru obiectivul ”Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile Olanesti – modernizare Parc Unirii” 
HCL 92 din 29.11.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara la data 30.09.2017 
HCL 93 din 29.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul IV 
HCL 94 din 29.11.2017 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018 
HCL 95 din 29.11.2017 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate pe raza orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, de catre SC URBAN SA 
HCL 96 din 29.11.2017 privind plata catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubritate a localitatilor din judetul Valcea a cotizatiei pentru anul 2017 
HCL 97 din 29.11.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii octombrie 2017 
HCL 98 din 29.11.2017 privind aprobarea de principiu a pretului pentru producerea energiei termice in sistem centralizat, in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 99 din 29.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Moderniarea sistemului de iluminat public prin inlocuirea lampilor existente cu lampi cu LED – reparatii capitale” 
HCL 100 din 29.11.2017 privind aprobarea valorii activitatilor specifice serviciului de iluminat public pentru perioada februarie 2017 – decembrie 2017” 
HCL 101 din 29.11.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al UAT Baile Olanesti, judetul Valcea 
Anexa nr.1 la HCL nr.101/29.11.2017 – Atribuire denumire strazi UAT Baile Olanesti 
Anexa nr.2 la HCL nr.101/29.11.2017 – Nomenclatura stradala UAT Baile Olanesti – intravilan 
Anexa nr.3 la HCL nr.101/29.11.2017 – Nomenclatura stradala UAT Baile Olanesti – extravilan 
HCL 102 din 29.11.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, pentru anul scolat 2018-2019 
HCL 103 din 12.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din Aparatul de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti si serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti 
HCL 104 din 12.12.2017 privind modificare anexei 5 – Inventarul bunurilor care apartin domenilui public al orasului Baile Olanesti – insusita prin HCL nr.20/1999 si aprobata prin HG nr.1362/2001 
HCL 105 din 12.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul IV 
HCL 106 din 12.12.2017 privind aprobarea bugetului creditelor interne ale orasului Baile Olanesti pe anul 2017 
HCL 107 din 12.12.2017 privind aprobarea de principiu a pretului pentru achizitionare sonda F 1007bis Olanesti, judetul Valcea 
HCL 108 din 22.12.2017 privind stabilirea si aprobarea impozitelor , taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018 
HCL 109 din 22.12.2017 privind aprobare consumuri carburanti pentru autovehicule, utilaje si masini de lucru din dotarea orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 110 din 22.12.2017 privind aprobarea obtinerii de venituri proprii in cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 111 din 22.12.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii neiembrie 2017 
HCL 112 din 22.12.2017 privind numire Consiliu de Administratie al ”Asociatiei Sportive Baile Olanesti, judetul Valcea” 
HCL 113 din 22.12.2017 privind infiintarea Serviciului Public Local Salvamont Salvaspeo al orasului Baile Olanesti 

HCL 1 din 29.01.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal din Aparatul de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești si serviciilor subordonate Consiliul Local Baile Olanesti pentru anul 2018 
HCL 2 din 29.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului platit din fonduri publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti si serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, pentru anul 2018 
HCL 3 din 29.01.2018 cu privire la stabilire indemnizatie lunara de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la sedintele Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 4 din 29.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutoare sociale acordate in baza Legii nr.416/2001, pentru anul 2018 
HCL 5 din 29.01.2018 privindmandatarea reprezentantului orasului Baile Olanesti la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA 
HCL 6 din 29.01.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii decembrie 2017 
HCL 7 din 29.01.2018 privind aprobarea Devizului General modificat si Indicatori tehnico-economici modificati pentru proiectul ”Asfaltarea strazilor Pleasa, Mura, Pacii si Valcele din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea” 
HCL 8 din 29.01.2018 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol pe raza orasului Baile Olanesti 
HCL 9 din 02.02.2018 privind alegere presedinte sedinta 
HCL 10 din 02.02.2018 privind aprobarea de principiu a pretului pentru producerea energiei termice in sistem centralizat, in orasul Baile Olanesti 
HCL 11 din 16.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Olanesti pe anul 2018 si aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 
HCL 12 din 16.02.2018 privind aprobarea inventarului anual pe anul 2017 al bunurilor apartinand orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 13 din 16.02.2018 privind mandatarea reprezentantului UAT Baile Olanesti, judetul Valcea, in grupul de luc ru organizat la nivel judetean in vederea intocmirii proiectului de Amenajament pastoral pentru pajistile din localitatea Baile Olanesti 
HCL 14 din 16.02.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic ”Justinian Marina”, aferente lunii ianuarie 2018 
HCL 15 din 13.03.2018 privind Aprobarea Organigramei, Structurii organizatorice, Statului de functii si a numarului de personal din cadru Aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti, judetul Valcea şi serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 16 din 13.03.2018 privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Modernizare, refacere canal pluvial situat intre strazile Molidului si Merilor din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea”
HCL 17 din 13.03.2018 privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Extindere retele de apa si bransamente pe strada Viezuianu din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea” 
HCL 18 din 13.03.2018 privind Aprobarea Regulamentului privind gestionarea populatiei canine de pe teritoriul orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 19 din 13.03.2018 privind Aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Oraselor din Romania pe anul 2018 
HCL 20 din 13.03.2018 privind Aprobare plata cotizatie catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA pentru anul 2018 
HCL 21 din 13.03.2018 privind Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 138,50 mp situat in orasul Baile Olanesti, strada Mihai Eminescu, lot 3, identificat prin NC 868, CF 37009, catre SC RO CINEMA SRL 
HCL 22 din 13.03.2018 privind Aprobarea de principiu a achizitionarii terenului curti constructii in suprafata de 3927 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu, Baile Olanesti, in cadrul licitatiei organizate in dosarul de insolventa nr. 3857/90/2006 privind pe debitorul SC ELCO INVEST SA 
HCL 23 din 13.03.2018 privind Aprobarea inventarului anual al bunurilor apartinand Liceului Tehnologic Justinian Marina cu scolile si gradinitele arondate de pe raza orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 24 din 13.03.2018 privind Aprobarea casarii bunurilor apartinand Liceului Tehnologic Justinian Marina cu scolile și gradinitele arondate de pe raza orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 25 din 13.03.2018 privind Modificarea si completarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018 
HCL 26 din 13.03.2018 privind Propunere demolare cladire ”Scoala veche„ din orasul Baile Olanesti si schimbarea destinatiei terenului aferent 
HCL 27 din 13.03.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul I 
HCL 28 din 13.03.2018 privind Completarea Hotararii Consiliului Local Baile Olanesti nr. 20/09.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul introducerii in domeniul public a bunurilor specificate in dispozitivul Deciziei civile nr. 798/2015 pronuntata in dosarul nr. 3823/90/2011 
HCL 29 din 30.03.2018 privind privind modificarea si actualizarea HCL nr. 101/2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al U.A.T. orasul Baile Olanesti, judetul Valcea 

Anexe la HCL nr.29 din 30.03.2018 – Nomenclator-stradal-Baile-Olanesti-
HCL 30 din 30.03.2018 privind aprobarea pretului pentru producerea, transportul si furnizarea energiei termice in sistem centralizat in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, de catre SC CET GOVORA SA 
HCL 31 din 30.03.2018 privind Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate pe raza orasului Baile Olanesti de catre SC URBAN SA, incepand cu data de 01.04.2018 
HCL 31bis din 24.04.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii februarie 2018 
HCL 32 din 24.04.2018 privind aprobare contului de executie bugetara la data de 31.12.2017 
HCL 33 din 24.04.2018 privind aprobare plata cotizatie 
HCL 34 din 24.04.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii martie 2018 
HCL 35 din 24.04.2018 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar 
HCL 36 din 24.04.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul II 
HCL 37 din 31.05.2018 privind alagere presedinte de sedinta 
HCL 38 din 31.05.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul II 
HCL 39 din 31.05.2018 privind aprobarea investitiei pentru extinderea sistemului de distributie gaze naturale pe strada Prislop din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, desemnarea persoanei semnatare a contractului de cofinantare si cedarea investitiei in folosinta catre ENGIE Romania 
HCL 40 din 31.05.2018 privind infiintarea serviciului de iluminat public din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 41 din 31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare, refacere strada Padinii si strada Prislop din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea” 
HCL 42 din 31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ”Realizare retea de iluminat public pe strada Piata Noua, Baile Olanesti, judetul Valcea” 
HCL 43 din 24.04.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul II 
HCL 44 din 31.05.2018 privind aprobarea propunerilor de casare a mijloacelor fixe 
HCL 45 din 31.05.2018 privind cedare mijloc fix cu titlu gratuit in folosinta Parohia I Olanesti – Sat si a Parohia II Olanesti pentru imprejmuire locuri de veci 
HCL 46 din 31.05.2018 privitor la completarea Hotararii Consiliului Local Baile Olanesti nr. 20/09.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul introducerii in domeniul public a suprafetelor de teren rezultate in urma masuratorii la Piata Comerciala din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 47 din 31.05.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii aprilie 2018 
HCL 48 din 31.05.2018 privind aprobarea participarii consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională pentru anul 2018 
HCL 49 din 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru anul 2018 
HCL 50 din 31.05.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 211 mp situat in orasul Baile Olanesti, strada Libertatii, nr. 2A, identificat in CF 36946 
HCL 51 din 14.06.2018 privind rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul II 
HCL 52 din 29.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 
HCL 53 din 29.06.2018 privind rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018
HCL 54 din 29.06.2018 privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.03.2018 
HCL 55 din 29.06.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii mai 2018 
HCL 56 din 29.06.2018 pentru modificarea si completarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018 
HCL 57 din 29.06.2018 privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul financiar al anului 2017 pentru Liceul Tehnologic Justinian Marina din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 58 din 29.06.2018 Privind: Modificarea si completarea Hotararii nr. 76/2011 emise de Consiliul Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea privind vanzarea imobilului situat in orasul Baile Olanesti, str.Livadia, nr.5B, către Ion Maria, titulara a contractului de inchiriere 
HCL 59 din 13.07.2018 privind alegere presedinte de sedinta 
HCL 60 din 13.07.2018 privind modificarea Anexei nr.1 si a Anexei nr.2 la HCL nr.6/31.01.2017 privind aprobarea si completarea stratagiei de dezvoltare economico sociala a orasului Baile Olanesti 
HCL 61 din 13.07.2018 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.17/13.03.2018 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico Economici pentru obiectivul de investitii ”Extindere retele de apa si bransamente pe strada Viezuianu din orasul Baile Olanesti 
HCL 62 din 13.07.2018 privind modificarea listei de investitii aprobate potrivit HCL nr.11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasuluil Baile Olanesti pentru anul 2018 
HCL 63 din 31.07.2018 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii iunie 2018 
HCL 64 din 31.07.2018 privind Rectificarea bugetului local pe trim.III 2018 
HCL 65 din 31.07.2018 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe 
HCL 66 din 31.07.2018 privind Modificarea Anexei 5 Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti, insusita prin HCL nr.20/09.08.1999 
HCL 67 din 31.07.2018 privind Aprobarea participarii domnului Paunescu Branescu Ioan Ovidiu consilier local la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala anul 2018
HCL 68 din 24.08.2018 privind modificarea si completarea HCL nr 20/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul includerii in domeniul public al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, a suprafetelor de teren rezultate in urma masuratorilor 
HCL 69 din 24.08.2018 privind Aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 70 din 24.08.2018 privind aordarea unui mandate special limitat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Valcea sa exercite in numele sip e seama orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, atributiile de autoritate publica tutelara in raport cu operatorul regional – Societatea APAVIL SA Valcea 
HCL 71 din 24.08.2018 privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.06.2018 
HCL 72 din 24.08.2018 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii iulie 2018 
HCL 73 din 27.09.2018 privind rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, pe anul 2018, trimestrul III 
HCL 74 din 27.09.2018 privind modificarea si completarea listei de investitii aprobate potrivit HCL nr.11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018 
HCL 75 din 27.09.2018 privind modificarea HCL nr.20/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul includerii in domeniul public al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, a suprafetelor de teren rezultate in urm masuratorilor effectuate pe strada Comanca si strada Glodeanu 
HCL 76 din 27.09.2018 privind privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, insusit prin HCL nr20/09.08.1999 cu modificarile si completarile ulterioare si atestat prin HG nr.1362/2001 
HCL 77 din 27.09.2018 privind mandatarea reprezentantului orasului Baile Olanesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Apa Valcea, sa aprobe modificarea si completarea prin Act additional, a contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.1/2008 , cu modificarile si completarile ulterioare. 
HCL 78 din 27.09.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 203 mp, situate pe strada Mihai Eminescu, nr.5, identificat in CF nr.36447 a orasului Baile Olanesti, judetul Valce 
HCL 79 din 29.09.2018 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii august 2018 
HCL 80 din 27.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 
HCL 81 din 26.10.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publoice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, pentru anul 2019 
HCL 82 din 26.10.2018 privind prectificare HCL nr. 56/29.06.2018 privind modificarea si completarea listei de investitii pentru anul 2018 
HCL 83 din 26.10.2018 privind modificarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr.11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti, pentru anul 2018 
HCL 84 din 26.10.2018 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Baile Olanesti – localitatea component Livadia, judetul Valcea” 
HCL 85 din 26.10.2018 privind aprobarea trecerii pe cheltuieli si scaderea din patrimonial unitatii administrative teritoriale a valorii investitiei sistate la obiectivul de investitii ”Studiu de fezabilitate pentru drum de legatura intre orasul Baile Olanesti si comuna Muereasca” 
HCL 86 din 26.10.2018 privind aprobarea scaderii din evidentele fiscal a creantelor persoanelor juridice pentru care s-a dispus inchiderea procedurii insolventei si radierea acestora din Registrul Comertului 
HCL 87 din 26.10.2018 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii septembrie 2018 
HCL 88 din 26.10.2018 privind alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Baile Olanesti 
HCL 89 din 26.10.2018 privind demolarea cladirii ”Scoala veche” cu schimbarea destinatiei bazei material si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Demolare scoala veche la Liceul Tehnologic Justinian Marina din orasul Baile Olanesti” 
HCL 90 din 16.11.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, pe anul 2018 
HCL 91 din 16.11.2018 privind Aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti si Consiliul Judetean Valcea pentru realizarea proiectului ”Imbunătăţirea infrastructurii de turism in oraşul Băile Olăneşti, judeţul Valcea” 
HCL 92 din 16.11.2018 privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Imbunatatirea infrastructurii de turism in orasul Baile Olaneşti, judetul Valcea” 
HCL 93 din 16.11.2018 privind Modificarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018 
HCL 94 din 16.11.2018 privind Rectificarea HCL nr. 83/26.10.2018 privind modificarea Lista de investitii pentru anul 2018 
HCL 95 din 16.11.2018 privind Aprobarea de principiu a concesionarii terenului de sport situat in orasul Baile Olanesti, strada Piata Noua 
HCL 96 din 16.11.2018 privind aprobarea de principiu a concesionarii unui spatiu din incinta Caminului Cultural Olanesti 
HCL 97 din 29.11.2018 privind Aprobarea trecerii pe cheltuieli si scaderea din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale a valorii investitei sistate la obiectivul de investitii ”Amenajare loc pentru deseuri menajere – Studiu de fezabilitate” 
HCL 98 din 29.11.2018 privind Actualizarea valorii unor strazi cuprinse in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 99 din 29.11.2018 privind Actualizarea valorii Caminului Cultural Olanesti Sat cuprins in Inventarul domeniului public al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 100 din 29.11.2018 privind Actualizarea tarifelor serviciilor de salubritate in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 101 din 29.11.2018 privind Aprobarea rețelei școlare a unităților de invățămant preuniversitar din orașul Băile Olănești, judetul Valcea, pentru anul școlar 2019-2020 
HCL 102 din 29.11.2018 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice ]i personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina aferente lunii octombrie 2018 
HCL 103 din 29.11.2018 privind Alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Olanesti Sat II 
HCL 104 din 29.11.2018 privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea, amenajarea si transformarea imobilului situat pe strada Bailor, nr. 22 A, Baile Olanesti, in gradinita cu program prelungit” 
HCL 105 din 29.11.2018 privind Darea in folosinta gratuita a unui spatiu catre Inspectoratul Judetean de Jandarmi Valcea in vederea desfasurarii activitatilor specifice „Postului Montan de Jandarmi Olanesti” 
HCL 106 din 29.11.2018 privind stabilirea destinatiei subsolului si demisolului imobilului din str. Bailor, nr. 22A, oras Baile Olanesti, pentru desfasurarea unor activitati specifice de spatiu adiministrativ pentru autoritatea publica locala si de gradinita cu program prelungit 
HCL 107 din 29.11.2018 privind rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, pe anul 2018 
HCL 108 din 18.12.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, pe anul 2018 
HCL 109 din 21.12.2018 privind Aprobarea Organigramei, Structurii organizatorice, Statului de funcţii si a numarului de personal din cadru Aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti, judetul Valcea şi serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
HCL 110 din 21.12.2018 privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.09.2018 
HCL 111 din 21.12.2018 privind privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019 
HCL 112 din 21.12.2018 privind Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate pe raza orasului Baile Olanesti de catre S.C. URBAN S.A., incepand cu data de 01.01.2019 
HCL 113 din 21.12.2018 privind Aprobarea de principiu a concesionarii terenului in suprafata de 653 mp, situat in orasul Baile Olanesti, strada Libertatii, nr. 3 
HCL 114 din 21.12.2018 privind premierea unor sportivi pentru performantele deosebite obtinute la competitiile sportive interne si internationale 
HCL 115 din 21.12.2018 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina aferente lunii noiembrie 2018
HCL 116 din 21.12.2018 privind alegere presedinte de sedinta 
HCL 117 din 27.12.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, pentru anul 2018, trimestrul IV 

HCL 1 din 22.01.2019 privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a execedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2018 

HCL 2 din 31.01.2019 privind Completarea Hotararii nr. 111/2018 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxele locale pentru anul 2019 

HCL 3 din 31.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutoare sociale acordate in baza Legii nr. 416/2001, pentru anul 2019 

HCL 4 din 31.01.2019 privind Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, pentru anul scolar 2019-2020 

HCL 5 din 31.01.2019 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina aferente lunii decembrie 2018 

HCL 6 din 31.01.2019 privind Aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 653 mp, situat in orasul Baile Olanesti, strada Libertatii, nr. 3, catre SC ALIROMAND SRL 

HCL 7 din 31.01.2019 Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 26,98 mp din incinta Caminului Cultural Olanesti, strada Tudor Vladimirescu, nr. 154 

HCL 8 din 31.01.2019 privind Aprobarea Organigramei, Structurii organizatorice, Statului de funcţii si a numarului de personal din cadru Aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti, judetul Valcea şi serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 

HCL 9 din 31.01.2019 privind Aprobarea inventarului anual al activelor fixe, stocurilor de obiecte de inventar și materiale apartinand Liceului Tehnologic Justinian Marina, scolilor și gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti 

HCL 10 din 31.01.2019 privind Aprobarea casarii obiectelor de inventar si a activelor fixe apartinand Liceului Tehnologic Justinian Marina cu scolile și gradinitele arondate de pe raza orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 

HCL 11 din 28.02.2019 privind Aprobarea cotizatiei pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA, pentru anul 2019 

HCL 12 din 28.02.2019 privind Mandatarea reprezentantului orasului Baile Olanesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA Valcea, sa aprobe primirea si respectiv retragerea unor membri din Asociatie, modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, precum si imputernicirea Presedintelui Asociatiei sa semneze Actele Aditionale la acestea 

HCL 13 din 28.02.2019 privind Aprobarea bilantului energetic si a pierderilor tehnologice pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice in orasul Baile Olanesti 

HCL 14 din 28.02.2019 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina aferente lunii ianuarie 2019

HCL 15 din 19.03.2019 privind aprobarea utilizării sumei de 108.000 lei din excedentul bugetar al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă la Secțiunea funcționare pentru cheltuielile de personal, contribuțiile aferente lunii februarie 2019 cu scadență în luna martie 2019

HCL 16 din 19.03.2019 privind aprobarea Programului Provizoriu de Investiții

HCL 17 din 19.03.2019 privind aprobarea cotizației pentru Asociația Orașelor din România pe anul 2019

HCL 18 din 28.03.2019 privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.12.2018

HCL 19 din 28.03.2019 privind aprobarea inventarului anual al bunurilor aparținând orașului Băile Olănești pentru anul 2018

HCL 20 din 28.03.2019 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sistemului de iluminat stradal în Băile Olănești – Livadia”

HCL 21 din 28.03.2019 privind aprobarea modificărilor în Programul Provizoriu de Investiții

HCL 22 din 28.03.2019 privind delegarea serviciului public de salubrizare de pe raza administrativ-teritorială a orașului Băile Olănești, județul Vâlcea, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislației achizițiilor publice

HCL 23 din 28.03.2019 privind aderarea orașului Băile Olănești la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Vâlcea

HCL 24 din 28.03.2019 privind mandatarea primarului orașului Băile Olănești, județul Vâlcea, în vederea semnării și ridicării de la Agenția Națională de Resurse Minerale a licenței de dare în administrare pentru activități miniere de exploatare în perimetrul ”Olănești Nord”

HCL 25 din 28.03.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic ”Justinian Marina” aferente lunii februarie 2019

HCL 26 din 28.03.2019 privind demisia doamnei Marin-Mureanu Maria-Georgiana din funcția de consilier local

HCL 27 din 25.04.2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 28 din 25.04.2019 privind validare mandat consilier local

HCL 29 din 25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Băile Olănești pe anul 2019 și aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018

HCL 30 din 25.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Olănești și serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Băile Olănești

HCL 31 din 25.04.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic ”Justinian Marina” aferente lunii martie 2019

HCL 32 din 16.05.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din orașul Băile Olănești și pentru aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei de speciale de salubrizare

HCL 33 din 16.05.2019 privind acordul cu privire la ipotecarea construcției aparținând concesionarului SC Nex SRL în favoarea CEC Bank SA și transmiterea concesiunii constituite potrivit HCL nr. 57/2014 în caz de executare silită a garanției constituite

HCL 34 din 24.05.2019 privind aprobarea organigramei, structurii organizatorice și numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Olănești, județul Vâlcea și serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Băile Olănești, județul Vâlcea

HCL 35 din 24.05.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 36 din 24.05.2019 privind aprobarea modificărilor în Programul de Investiții pentru anul 2019

HCL 37 din 24.05.2019 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Dotare bazin ape sulfuroase cu panouri solare în vederea încălzirii apei din bazin”

HCL 38 din 24.05.2019 privind adoptarea soluției tehnice, cu actualizarea documentației, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Stabilizarea perimetrului alunecărilor de teren și consolidarea străzii Epurești” pe domeniul public al orașului Băile Olănești

HCL 39 din 24.05.2019 privind predarea investițiilor ”Extinderea alimentării de apă pe strada Măgura din orașul Băile Olănești” și ”Extinderea rețelei de apă și branșamente pe străzile Viezuianu și Valea Moașei din Băile Olănești” către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”

HCL 40 din 24.05.2019 privind modificarea HCL nr. 109/22.12.2017 privind aprobarea consumurilor de carburanți pentru autovehicule, utilaje și mașini de lucru din dotarea  orașului Băile Olănești, județul Vâlcea

HCL 41 din 24.05.2019 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 5594/2013 privind atribuire spațiu pentru activitatea Cabinetului Medical Individual de Medicină Generală Dr. Popa Elena

HCL 42 din 24.05.2019 privind alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Olănești Sat II 

HCL 43 din 24.05.2019 privind alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Cheia

HCL 44 din 24.05.2019 privind alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Mănăstirii Comanca

HCL 45 din 24.05.2019 privind alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Băile Olănești

HCL 46 din 24.05.2019 privind încetarea contractului de închiriere titular Balaban Alexandru Eugen

HCL 47 din 24.05.2019 privind modificarea contractului de închiriere nr. 1318/2006, titular Balaban Alexandru Eugen

HCL 48 din 24.05.2019 privind modificarea contractului de închiriere nr. 1322/2006, privind spațiul situat în str. Libertății, nr. 31, Băile Olănești

HCL 49 din 24.05.2019 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1321/2006, titular Borșuc Neculai

HCL 50 din 24.05.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic ”Justinian Marina” aferente lunii aprilie 2019

HCL 51 din 28.06.2019, privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, trimestrul II

HCL 52 din 28.06.2019 privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.03.2019

HCL 53 din 28.06.2019 privind modificarea HCL nr. 30/25.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Olănești și serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Băile Olănești

HCL 54 din 28.06.2019 privind aprobarea organigramei, structurii organizatorice și numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Olănești și serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Băile Olănești

HCL 55 din 28.06.2019 privind aprobarea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale aparținând domeniului public și privat al orașului Băile Olănești

HCL 56 din 28.06.2019 privind ajustarea tarifelor pentru activitatea desfășurată de SC URBAN SA privind precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor 

HCL 57 din 28.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, refacere strada Glodeanu din orașul Băile Olănești, județul Vâlcea”

HCL 58 din 28.06.2019 privind modificarea contractului de închiriere spațiu locativ nr. 4838/2014 – titular Munteanu Ion

HCL 59 din 28.06.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic ”Justinian Marina” aferente lunii mai 2019

HCL 60 din 28.06.2019 privind alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Valea Cheii – Biserica Tisa

HCL 61 din 26.07.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic ”Justinian Marina” aferente lunii iunie 2019

HCL 62 din 26.07.2019 privind aprobarea casării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar

HCL 63 din 26.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului local aferent pentru introducere teren în intravilan, cu funcțiune de servicii (dotări turism și agrement), iar terenul din intravilan cu funcțiunea de subzonă de locuințe individuale cu specific rural își va schimba funcțiunea în servicii (dotări turism și agrement) în vederea construirii unui complex turistic în orașul Băile Olănești (intravilan și extravilan), localitatea Pietrișu, sat Comanca, nr. 10, jud. Vâlcea

HCL 64 din 26.07.2019 privind aprobarea inventarului încheiat la data de 30.06.2019 al activelor fixe, stocurilor de obiecte de inventar și materiale aparținând Grădiniței cu program prelungit Băile Olănești, structură arondată Liceului Tehnologic ”Justinian Marina” de pe raza orașului Băile Olănești

HCL 65 din 26.07.2019 privind aprobarea casării obiectelor de inventar și a activelor fixe aparținând Grădiniței cu program prelungit Băile Olănești , structură arondată Liceului Tehnologic ”Justinian Marina” de pe raza orașului Băile Olănești

HCL 66 din 26.07.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 20/09.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii în domeniul public a rețelei de alimentare cu apă pe str. Măgura, str. Viezuianu și str. Moașei din orașul Băile Olănești, județul Vâlcea. 

HCL 67 din 26.07.2019 privind modificarea HCL nr. 161/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, refacere canal pluvial situat între străzile Molidului și Merilor din orașul Băile Olănești, județul Vâlcea, în sensul actualizării indicatorilor

HCL 68 din 26.07.2019 privind aprobarea modificărilor în Programul de Investiții pentru anul 2019

HCL 69 din 26.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare învelitoare Școala Generală Dumitru Bădescu, oraș Băile Olănești, județul Vâlcea”

HCL 70 din 26.07.2019 privind completarea listei bunurilor din domeniul public al orașului Băile Olănești, date în folosință SC APAVIL SA, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2018, cu modificările și completările ulterioare

HCL 71 din 26.07.2019 privind aprobarea acordării indemnizației de periculozitate, a indemnizației de hrană, precum și decontarea cheltuielilor de transport membrilor formațiilor de salvare Salvamont care vor asigura servicii Salvamont

HCL 72 din 26.07.2019 privind premierea persoanelor aflate în componența echipei de fotbal  AS Băile Olănești

HCL 73 din 26.07.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 75 din 31.07.2019 privind completarea HCL nr. 111/2018 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019

HCL 76 din 28.08.2019 privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2018 pentru Grădinița cu program prelungit

HCL 77 din 28.08.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Justinian Marina aferente lunii iunie 2019

HCL 78 din 28.08.2019 privind desemnarea reprezentantului orașului Băile Olănești în ADI Apa Vâlcea

HCL 79 din 28.08.2019 privind mandatarea reprezentantului orașului Băile Govora în ADI Apa Vâlcea

HCL 80 din 28.08.2019 privind aprobarea modificărilor în Programul de Investiții pentru anul 2019

HCL 81 din 28.08.2019 privind anexelor 2, 3, 6 și 7 din HCL 55/2019

HCL 82 din 28.08.2019 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2020

HCL 83 din 28.08.2019 privind darea în administrare către Liceul Tehnologic Justinian Marina a spațiului cu destinația Grădinița cu program prelungit Băile Olănești

HCL 84 din 28.08.2019 – luare act de încetarea contractului de închiriere nr. 12106/2011

HCL 85 din 28.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Extindere iluminat ornamental Parc Parâng în orașul Băile Olănești„

HCL 86 din 28.08.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 87 din 28.08.2019 privind aprobarea alocației de hrană pentru copiii înscriși la Grădinița cu program prelungit Băile Olănești

HCL 88 din 30.09.2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019

HCL 89 din 30.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții Construire teren de fotbal

HCL nr. 90 din 30.09.2019 privind aprobarea modificărilor în Programul de Investiții pentru anul 2019

HCL 91 din 30.09.2019 privind desemnarea reprezentanților CL Băile Olănești în CEAC din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina

HCL 92 din 30.09.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 207 mp identificat cu CF 35326

HCL 93 din 30.09.2019 privind mandatarea reprezentantului orașului Băile Olănești în Adunarea Generală ADI Apa Vâlcea

HCL 94 din 30.09.2019 privind aprobarea proiectului Achiziția de echipament specific tratamentelor balneare în stațiunea Băile Olănești

HCL 95 din 30.09.2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina aferente lunii august 2019

HCL 96 din 29 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Băile Olănești pentru trim. IV 2019

HCL 97 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea modificărilor în Programul de Investiții pentru anul 2019

HCL 98 din 29 octombrie 2019 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Băile Olănești

HCL 99 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea trecerii unor bunuri concesionate SC APAVIL SA din domeniul public în domeniul privat al orașului Băile Olănești în vederea casării

HCL 100 din 29 octombrie 2019 privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții

HCL 101 din 29 octombrie 2019 privind completarea HCL 106 din 2018

HCL 102 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului școlar pentru elevii Liceului Tehnologic Justinian Marina în anul școlar 2019-2020

HCL 103 din 29 octombrie 2019 privind modificarea anexei nr. 2, poz. 20 și anexei nr. 5, poz. 29, 35, 56, 57 din HCL 55 – 2019

HCL 104 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina aferente lunii septembrie 2019

HCL 105 din 29 octombrie 2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 106 din 04 noiembrie 2019 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, de către orașul Băile Olănești, în vederea perfectării tranzacției privitoare la achiziția de echipamente specific tratamentelor balneare

HCL 107 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.06.2019 și 30.09.2019

HCL 108 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare învelitoare imobil, str. Băilor, nr. 10 Vila Urban”

HCL 109 din 25 noiembrie 2019 privind modificarea contractului de închiriere nr. 4848 din 07.05.2014, titular Nicolaescu Maria

HCL 110 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea modificărilor în Programul de Investiții pentru anul 2019

HCL 111 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina aferente lunii octombrie 2019

HCL 112 din 25 noiembrie 2019 – luare act de demisia doamnei Piroteală Olimpia-Daniela din funcția de consilier local

HCL 113 din 25 noiembrie – rectificarea bugetului local al orașului Băile Olănești, pentru trimestrul IV 2019

HCL 114 din 9 decembrie 2019 – validare mandat consilier

HCL 115 din 9 decembrie 2019 – aprobare indicatori tehnico-economici și deviz general obiectiv de investiții ”Întregire rețea apă potabilă, branșamente, stație pompare strada Cheia”

HCL 116 din 9 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Băile Olănești, pentru trim. IV, 2019

HCL 117 din 9 decembrie 2019 privind alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Olănești Sat I

HCL 118 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea și aprobarea impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020

HCL 119 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Olănești, județul Vâlcea, pentru anul 2020

HCL 120 din 23 decembrie 2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 40 din 2019 privind înființarea serviciului de iluminat public în orașul Băile Olănești, județul Vâlcea

HCL 121 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate pe raza orașului Băile Olănești de SC Urban SA începând cu data de 01.01.2020

HCL 122 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Băbeni și Brezoi

HCL 123 din 23 decembrie 2019 privind mandatarea reprezentantului orașului Băile Olănești în AGA ADI ”Apa Vâlcea” să aprobe retragerea comunei Stroești, încheierea actelor adiționale la Actul constitutiv și Statutul Asociației și împuternicirea președintelui asociației pentru semnarea acestora

HCL 124 din 23 decembrie 2019 privind anularea unor obligații accesorii datorate bugetului local al orașului Băile Olănești

HCL 125 din 23 decembrie 2019 privind scăderea din evidențe a obligațiilor fiscale pentru debitorii persoane fizice decedate

HCL 126 din 23 decembrie 2019 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 1053 mp, situat administrativ în orașul Băile Olănești, județul Vâlcea, identificat cu numărul cadastral 37625

HCL 127 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar de la Liceul Tehnologic ”Justinian Marina” aferente lunii noiembrie 2019

HCL 128 din 23 noiembrie 2019 privind aprobarea alocării din bugetul anului 2020 a sumei de 46.892 lei pentru finanțarea proiectului cu titlul ”Practica de calitate în domeniul hotelier” inițiat de Liceul Tehnologic ”Justinian Marina” în cadrul Programului Erasmus +

HCL 129 din 23 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Băile Olănești pentru trim. IV, 2019

HCL 122 din 28 decembrie 2020 – mandatarea reprezentantului orașului Băile Olănești în AGA ADI Apa Vâlcea să aprobe completarea art. 36 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă

HCL 121 din 28 decembrie 2020 – mandatarea reprezentantului orașului Băile Olănești în AGA ADI Apa Vâlcea

HCL 120 din 28 decembrie 2020 – modificarea listei bunurilor din domeniul public al orașului Băile Olănești transmise spre folosință APAVIL SA

HCL 119 din 22 decembrie 2020 – aprobarea scăderii din evidențele fiscale a creanțelor persoanelor juridice pentru care s-a dispus insolvența

HCL 118 din 22 decembrie 2020 – stabilirea și aprobarea impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021

HCL 117 din 28 decembrie 2020 – modificarea organigramei și a ștatului de funcții din aparatul de specialitate al primarului orașului Băile Olănești

HCL 116 din 22 decembrie 2020 – alocarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Băile Olănești

HCL 115 din 22 decembrie 2020 – modificarea Programului de Investiții pe anul 2020

HCL 114 din 22 decembrie 2020 – rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli

HCL 113 din 11 decembrie 2020 – rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli

HCL 112 din 27 noiembrie 2020 – acordarea unor facilități fiscale

HCL 111 din 27 noiembrie 2020 – aprobarea casării și scoaterii din evidențele contabile a unor mijloace fixe

HCL 110 din 27 noiembrie 2020 – aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii

HCL 109 din 27 noiembrie 2020 – aprobarea proiectului Achiziție tablete și alte echipamente electronice pentru Liceul Tehnologic Justinian Marina

HCL 108 din 27 noiembrie 2020 – desemnarea unor reprezentanți ai CL Băile Olănești în CEAC Liceul Tehnologic Justinian Marina

HCL 107 din 27 noiembrie 2020 – aprobarea cotizației către ADI Salubrizare pe anul 2020

HCL 106 din 27 noiembrie 2020 – stabilirea redevenței unare pentru bunurile Apavil SA

HCL 105 din 27 noiembrie 2020 – modificarea HCL 6 din 30.01.2020

HCL 104 din 27 noiembrie 2020 – modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Stabilizare perimetru alunecare de teren si consolidare strada Epurești

HCL 103 din 27 noiembrie 2020 – modificarea Programului de Investiții pe anul 2020

HCL 102 din 27 noiembrie 2020 – rectificarea bugetului local al orașului Băile Olănești

HCL 101 din 12 noiembrie 2020 – alegerea viceprimarului orașului Băile Olănești

HCL 100 din 12 noiembrie 2020 – constituirea comisiilor de specialitate ale CL Băile Olănești

HCL 99 din 12 noiembrie 2020 – alegerea președintelui de ședință

HCL 98 din 24 septembrie 2020 – acordarea unui stimulent financiar ca urmare a rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat de domnul Brănescu Ilie

HCL 97 din 24 septembrie 2020 – aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului școlar

HCL 96 din 24 septembrie 2020 – aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice aferente lunii august 2020

HCL 95 din 24 septembrie 2020 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reparații platformă de drum – străzile Cumpăna, Valea Cotii, Tisa, Gurguiata din orașul Băile Olănești

HCL 94 din 24 septembrie 2020 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare, refacere strada 1 Mai din orașul Băile Olănești

HCL 93 din 24 septembrie 2020 – aprobarea programului de investiții pentru anul 2020

HCL 92 din 24 septembrie 2020 – rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL 91 din 31 august 2020 – aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice aferente lunii iulie 2020

HCL 90 din 31 august 2020 – aprobarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Schitului Pahomie

HCL 89 din 31 august 2020 – aprobarea prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Olănești Sat II

HCL 88 din 31 august 2020 – modificarea contractului de închiriere nr. 4836 din 02.05.2014

HCL 87 din 31 august 2020 – aprobarea regulamentului privind acordarea unor stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat sau la Evaluarea națională

HCL 86 din 31 august 2020 – modificarea HCL nr. 72 din 28.07.2020

HCL 85 din 31 august 2020 – aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.06.2020

HCL 84 din 31 august 2020 – aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare la 31.03.2020 datorate bugetului local

HCL 83 din 31 august 2020 – aprobarea proiectului Sprijinirea UAT Băile Olănești pentru elaborarea SF și PT obiectiv de investiții Regenerarea urbană a orașului Băile Olănești

HCL 82 din 31 august 2020 – aprobarea proiectului Sprijinirea UAT Băile Olănești pentru elaborarea SF și PT obiectiv de investiții Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Băile Olănești

HCL 81 din 31 august 2020 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere rețea apă

HCL 80 din 31 august 2020 – modificarea programului de investiții pe anul 2020

HCL 79 din 31 august 2020 – rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HCL 78 din 04 august 2020 – modificarea și completarea HCL nr. 42 din 30.05.2020

HCL 77 din 28 iulie 2020 – aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice aferente lunii iunie 2020

HCL 76 din 28 iulie 2020 – modificarea HCL nr. 6 din 30.01.2020

HCL 75 din 28 iulie 2020 – aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat al orașului Băile Olănești în vederea înstrăinării

HCL 74 din 28 iulie 2020 – alocarea prin transfer a sumelor necesare pentru completarea fondurilor proprii ale Mănăstirii Comanca

HCL 73 din 28 iulie 2020 – stabilirea redevenței lunare pentru SC APAVIL SA

HCL 72 din 28 iulie 2020 – aprobarea trecerii unor bunuri concesionate către SC APAVIL SA din domeniul public în domeniul privat al orașului Băile Olănești în vederea casării

HCL 71 din 28 iulie 2020 – aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri pentru menținerea ordinii și curățeniei în orașul Băile Olănești

HCL 70 din 28 iulie 2020 – aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2021

HCL 69 din 28 iulie 2020 – aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.03.2020

HCL 68 din 28 iulie 2020 – modificarea programului de investiții pe anul 2020

HCL 67 din 28 iulie 2020 – rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HCL 66 din 17 iulie 2020 – aprobarea colaborării cu Ecosmart Union SA

HCL 65 din 17 iulie 2020 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizarea energetică și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public

HCL 64 din 17 iulie 2020 – aprobarea includerii obiectivului de investiții Eficientizarea energetică și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în programul AFM

HCL 63 din 19 iunie 2020 – alegerea președintelui de ședință

HCL 62 din 19 iunie 2020 – rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HCL 61 din 19 iunie 2020 – aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice – luna aprilie 2020

HCL 60 din 19 iunie 2020 – modificarea anexelor 1 și 2 de la HCL nr. 3 din 30.01.2020

HCL 59 din 19 iunie 2020 – modificarea anexei 2 la HCL nr. 1 din 30.01.2020

HCL 58 din 19 iunie 2020 – modificarea programului de investiții

HCL 57 din 19 iunie 2020 – alocarea sumei de 2000 lei pentru premierea locuitorilor orașului Băile Govora la împlinirea vârstei de 100 de ani

HCL 56 din 19 iunie 2020 – aprobarea prin transfer a sumelor pentru Parohia Olănești Sat 1

HCL 55 din 19 iunie 2020 – aprobarea prin transfer a sumelor pentru Parohia Cheia

HCL 54 din 19 iunie 2020 – aprobarea prin transfer a sumelor pentru Parohia Valea Cheii – Biserica Tisa

HCL 53 din 19 iunie 2020 – aprobarea documentelor procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare

HCL 52 din 29 mai 2020 – aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice – luna aprilie 2020

HCL 51 din 29 mai 2020 – modificarea Anexei 2 la HCL nr. 15 din 18.02.2020

HCL 50 din 29 mai 2020 – aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren de 600 mp

HCL 49 din 30 aprilie 2020 – aprobarea achiziționării unui autoturism nou

HCL 48 din 30 aprilie 2020 – casarea mijlocului fix Dacia Logan – VL 06 SMU

HCL 47 din 29 mai 2020 – modificarea HCL 115 din 09.12.2019

HCL 46 din 29 mai 2020 – modificarea programului de investiții pe anul 2020

HCL 45 din 29 mai 2020 – înregistrarea orașului Băile Olănești în SNEP

HCL 44 din 29 mai 2020 – rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HCL 43 din 29 mai 2020 – aprobarea organigramei și a statului de funcții

HCL 42 din 30 aprilie 2020 – decontare naveta cadre didactice – martie 2020

HCL 41 din 30 aprilie 2020 – aprobarea indexării cu rata de inflație a nivelului taxelor și impozitelor pentru anul 2021

HCL 40 din 30 aprilie 2020 – aprobarea casării scoaterii din funcțiune a unor MF sau OI pe anul 2019

HCL 39 din 30 aprilie 2020 – aprobarea modificării programului de investiții 2020

HCL 38 din 08 aprilie 2020 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare

HCL 37 din 08 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anual 2020

HCL 36 din 27 martie 2020 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 35 din 27 martie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina aferente lunii februarie 2020

HCL 34 din 27 martie 2020 pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Băile Olănești

HCL 33 din 27 martie 2020 privind aprobarea cotizației pentru ADI Apa Vâlcea pentru anul 2020

HCL 32 din 27 martie 2020 privind constituirea echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 31 din 27 martie 2020 privind aprobarea inventarului activelor fixe, stocurilor de natura obiectelor de inventar și materiale aparținând orașului Băile Olănești pe anul 2019

HCL 30 din 27 martie 2020 privind modificarea HCL 42 din 31.05.2018

HCL 29 din 27 martie 2020 privind aprobarea redevenței lunare pentru bunurile aparținând domeniului public și privat ale orașului Băile Olănești și transmise spre folosință SC APAVIL SA

HCL 28 din 27 martie 2020 privind transmiterea spre folosință operatorului regional APAVIL SA a unor bunuri

HCL 27 din 27 martie 2020 privind modificarea și completarea HCL nr 20 din 1999 privind inventarul domeniului public al orașului Băile Olănești

HCL 26 din 27 martie 2020 privind modificarea programului de investiții pe anul 2020

HCL 25 din 27.03.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HCL 24 din 27 martie 2020 privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.12.2019

HCL 23 din 27 martie 2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții

HCL 22 din 27 martie 2020 privind aprobarea ROF a Consiliului Local al orașului Băile Olănești

HCL 21 din 04 martie 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HCL 20 din 18 februarie 2020 privind aprobarea cotizației pentru Asociația Orașelor din România pe anul 2020

HCL 19 din 18 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar de la Liceul Tehnologic ”Justinian Marina” aferente lunii ianuarie 2020

HCL 18 din 18 februarie 2020 privind aprobarea casării obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe de la Liceul Tehnologic ”Justinian Marina” pe anul 2019

HCL 17 din 18 februarie 2020 privind aprobarea inventarierii patrimoniului la Liceul Tehnologic ”Justinian Marina” pe anul 2019

HCL 16 din 18 februarie 2020 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2020-2021

HCL 15 din 18 februarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului plătit din fonduri publice

HCL 14 din 18 februarie 2020 privind modificarea HCL 118 din 23.12.2019 – stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020

HCL 13 din 18 februarie 2020 privind aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020

HCL 12 din 18 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și aprobarea utilizării excedentului anului 2019

HCL 11 din 18 februarie 2020 privind validarea mandatului unui consilier local

HCL 10 din 18 februarie 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar de la Liceul Tehnologic ”Justinian Marina” aferente lunii decembrie 2019

HCL 9 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutoare sociale pe anul 2020

HCL 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea cotizației către ADI Salubrizare Vâlcea pe anul 2019

HCL 7 din 30 ianuarie 2020 privind modificarea HCL 32 din 16.05.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare

HCL 6 din 30 ianuarie 2020 privind stabilirea consumurilor de carburanți pentru autovehicule, utilaje și mașini de lucru

HCL 5 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea investiției ”Instalare echipamente Wi-Fi și asigurarea serviciilor de internet în spațiile publice din orașul Băile Olănești”

HCL 4 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea sursei de finanțare și a eșalonării obiectivului de investiții ”Construire teren de fotbal la imobilul din strada T.V., nr. 36 Băile Olănești”

HCL 3 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Construire teren de fotbal la imobilul din strada T.V., nr. 36 Băile Olănești”

HCL 2 din 9 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al orașului Băile Olănești a deficitelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare, la data de 31 decembrie 2019

HCL 1 din 9 ianuarie 2020 privind alegerea președintelui de ședință

Sari la conținut